Maksymalne stawki w podatkach lokalnych na 2020 r. już znane

W Monitorze Polskim pod poz. 738 ukazało się obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.  ...

PROJEKT ZMIAN DO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

W piątek ( 26 lipca 2019 r.) został opublikowany projekt rozporządzenia z dnia  24 lipca 2019 r. Ministra Finansów  zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej na stronie link poniżej https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12323254/12620040/12620041/dokument411574.PDF Zmiany projektowane dotyczą zarówno sektora samorządowego jak i państwowego. Jednostki samorządu terytorialnego winny zwrócić uwagę szczególną na zamiany w zakresie sprawozdania Rb-NDS. Proponuje się, ab...

TEKST JEDNOLITY

W dzienniku ustaw z 26 lipca 2019 r. pod poz.1393 został ogłoszony tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej....

ZMIANY W KLASYFIKACJI!

Wczoraj 22 lipca 2019 r. zostało opublikowane pod poz. 1363, rozporządzenie z dnia 16 lipca 2019 r. Ministra Finansów  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jednostki samorządu terytorialnego winny zwrócić uwagę szczególną na zamiany w zmianie nazwy paragrafów dochodów, nowych paragrafach wydatków, przychodów i...

Lada dzień zostanie opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej ...

Lada dzień zostanie opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r., z pewnymi wyjątkami. W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie w dniu 24 lipca http://www.matmar-szkolenia....

Ważne dla GMIN!!!

Już 20 lipca 2019 r. mija termin przekazania sprawozdania SP-1 w zakresie części B do właściwej regionalnej izby obrachunkowej. Zapamiętaj sprawozdanie podpisuje organ podatkowy – Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.    ...

W Dzienniku Ustaw z 8 lipca 2019 r. poz 1256 ogłoszono tekst jednolity ustawy o podatku rolnym.

PROMOCJA WAKACYJNA!!!

ZAPISZ NA SZKOLENIE ORGANIZOWANE W LIPCU I SIERPNIU BR. W KROŚNIE DRUGĄ OSOBĘ Z TEJ SAMEJ JEDNOSTKI, A OTRZYMASZ NA NIĄ RABAT 40%.  ...

PROJEKT ZMIAN DO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dzisiaj (18 czerwca 2019 r.) został opublikowany projekt rozporządzenia z dnia 07 czerwca 2019 r. Ministra Finansów  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na stronie link poniżej https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12322016/12601458/12601459/dokument401535.pdf Jednostki samorządu terytorialnego winny zwrócić uwagę szczególną na zamiany ...

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WPF

Jest już projekt rozporządzenia z dnia 28 maja 2019 r. Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321906 Proponuje się, aby załącznik nr 1 zmieniony był stosowany po raz pierwszy do opracowania projektu uchwały w sprawie WPF, przedstawionego wraz z projektem budżetu na 2020 rok.  ...

Z okazji Dnia Samorządowca

Z okazji Dnia Samorządowca firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR składa wszystkim „Samorządowcom”, najserdeczniejsze życzenia, satysfakcji z codziennej pracy i aby Wasze wysiłki były zauważalne.   Przyjmijcie Państwo również wyrazy wdzięczności i uznania za trud, poświęcenie, zaangażowanie, dobre pomysły oraz ciężką pracę, która przyczynia się do krzewienia idei samorządności wśród mieszkańców.  ...

JEST JUŻ znana wartość produktu krajowego brutto w 2018 r.

Ważne dla jednostek sektora finansów publicznych sporządzających sprawozdania w zakresie operacji finansowych. Zgodnie z zapisami § 10 ust 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773), „..Jednostki nie sporządzają korekty, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego upłynęło 6 miesięcy, a zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi mniej niż 0,001% PKB za rok budż...

TEKS JEDNOLITY USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA ORAZ USTAWY O PODATKU LEŚNYM

W dzienniku ustaw z dnia 13 maja 2019 r. pod pozycją 888 został ogłoszony tekst jednolity ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. NATOMIAST W dzienniku ustaw z dnia 14 maja 2019 r. pod pozycją 900 został ogłoszony tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.  ...

TEKST JEDNOLITY USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W dzienniku ustaw z 10 maja 2019 r. pod poz.869 został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  ...

KIEROWNICY M.IN. SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WINNI PAMIĘTAĆ O PUBLIKACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DO 10 MAJA 2019 R.

Zgodnie z § 34 ust 8 rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911 z późn.zm.) sprawozdania finansowe, które  kierownicy jednostek, w tym je...