Zmiany WPF do podpisu

27 września 2019 r. Departament Prawny przedłożył projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do podpisu.  ...

Zmiana miejsca szkolenie

Informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca szkolenie:GOSPODAROWANIE SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI, UMORZENIE/AMORTYZACJA I INWENTARYZACJA 2019 R. w dniach 03-04 październik 2019 r. NOWE MIEJSCE szkolenie: Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek,Krosno ul. Wojska Polskiego 32a. Za niedogodności przepraszamy....

Minimalne wynagrodzenie w 2020 r.

W dzienniku ustaw z 18 września 2019 r. pod poz.1778 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r....

ZMIANA TERMINU

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu szkolenie: POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO ZMIANIE PRZEPISÓW z 18 września 2019 r. na 17 września 2019 r. z przyczyn od nas niezależnych. Za niedogodności przepraszamy....

JEDNOLITY TEKST

W dzienniku ustaw z 09 września 2019 r. pod poz.1718 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych....

Opublikowane zmiany ustaw

W dzienniku ustaw z dnia 03 września 2019 r. pod poz.1681 została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych natomiast pod poz. 1690 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego....

Opublikowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

W Dzienniku Ustaw z 30 sierpnia 2019 r. pod poz. 1649 opublikowano ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, a w niej m.in. zmiana ustawy o finansach publicznych art. 59a ust 1, który jest o nowym brzmieniu, a związany jest m.in. z należnościami z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w tra...

Rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

W dzienniku ustaw z 28 sierpnia 2019 r. pod poz.1638 zostało opublikowane rozporządzenie MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2019 r.  ...

Opublikowana zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 22 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz 1579, została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Proponuję zwrócić uwagę na dodany ust 1ab do art. 6r o brzmieniu „1ab. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym.”, oraz dodany 2e o treści: „2e. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu g...

Podpisana ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Mamy podpisaną przez Prezydenta RP ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Czekamy na publikację, bo tam ważne dla jednostek samorządu terytorialnego m.in. zmiany do ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zmiana ustawy o finansach publicznych art. 59a ust 1, który jest o nowym brzmieniu związana jest m.in. z należnościami z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o przeciwd...

Maksymalne stawki w podatkach lokalnych na 2020 r. już znane

W Monitorze Polskim pod poz. 738 ukazało się obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.  ...

PROJEKT ZMIAN DO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

W piątek ( 26 lipca 2019 r.) został opublikowany projekt rozporządzenia z dnia  24 lipca 2019 r. Ministra Finansów  zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej na stronie link poniżej https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12323254/12620040/12620041/dokument411574.PDF Zmiany projektowane dotyczą zarówno sektora samorządowego jak i państwowego. Jednostki samorządu terytorialnego winny zwrócić uwagę szczególną na zamiany w zakresie sprawozdania Rb-NDS. Proponuje się, ab...

TEKST JEDNOLITY

W dzienniku ustaw z 26 lipca 2019 r. pod poz.1393 został ogłoszony tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej....

ZMIANY W KLASYFIKACJI!

Wczoraj 22 lipca 2019 r. zostało opublikowane pod poz. 1363, rozporządzenie z dnia 16 lipca 2019 r. Ministra Finansów  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jednostki samorządu terytorialnego winny zwrócić uwagę szczególną na zamiany w zmianie nazwy paragrafów dochodów, nowych paragrafach wydatków, przychodów i...

Lada dzień zostanie opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej ...

Lada dzień zostanie opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r., z pewnymi wyjątkami. W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie w dniu 24 lipca http://www.matmar-szkolenia....