Ważne dla klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, instytucji kultury i innych jednostek które prowadzą księgi rachunkowe

Po 1 października 2018 r. każda jednostka, która prowadzi księgi rachunkowe, sprawozdanie finansowe zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.351), sporządza w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy –wszyscy członkowie tego organu. Natomiast sprawozdania finansowe jed...

Ważne dla POWIATÓW i Samorządów WOJEWÓDZTW

Czy masz podpis elektroniczny dla wszystkich członków zarządu? Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.1911), zarząd jednostki samorządu tery...

Ważne dla jednostek samorządu terytorialnego

Ministerstwo Finansów udostępniło informację dla jednostek samorządu terytorialnego o dochodach i udziałach w CIT za 2018 r. w zakładce Ministerstwo Finansów/działalność/finanse publiczne/budżet państwa/informacje budżetowe/informacje o dochodach i udziałach w CIT za 2018 r....

Ważne dla jednostek samorządu terytorialnego – sprawozdanie Rb-50

Zbliża się 15 luty – zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) musi pamiętać, że w tym terminie winien przekazać do wiadomości do delegatury NIK sprawozdanie Rb-50. Zgodnie z § 25 ust 4 załącznika nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 109 z późn.zm.) sprawozdanie Rb-50 za IV kwartał zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują na elektroniczną skrzynkę podawczą Najwyższej Izby Kontroli. Na...

Senatorowie przyjęli bez poprawek nowelizacje ustaw

1 lutego 2019 r. Senatorowie przyjęli bez poprawek nowelizacje ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.  ...

Będą lepiej kontrolować samorządy – porozumienie NIK i KR RIO

Jak poinformował NIK (www.nik.gov.pl) Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz Przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych zawarli porozumienie dzięki któremu będą lepiej kontrolować jednostki samorządu terytorialnego. Będą się one dzięki podjętej współpracy dzielić informacjami o najważniejszych zagrożeniach jak również wspólnie wybierać tematykę kontroli.    ...

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Minister Finansów 21 stycznia 2019 r. wprowadził zmianę do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nowelizacja ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 24 stycznia 2019 r. pod poz. 138. Główne zmiany dotyczą załącznika nr 34 w zakresie nadania symboli identyfikujących nowe fundusze celowe, do potrzeb sprawozdawczości budżetowych. Została również dokonana zmiana w załączniku nr 38 i 39 dotyczący terminów przekazywania...

OPUBLIKOWANO ZNOWELIZOWANY KSR NR 7

 W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2019 r. pod poz. 2, opublikowano znowelizowany Krajowy Standard Rachunkowości Nr 7  „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”. KSR Nr 7  po nowelizacji ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r. z tym, ze jest możliwość jego wcześniejs...

NOWY WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI…

Do 17 lutego 2019 r. należy przedłożyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok. Nowy wzór sprawozdania znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich  wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awa...

Ważne zmiany

W 2019 r. zmienia się stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i wynosić będzie 1 zł na 1 litr oleju. Zmienia się również limit od 2019 r. zwrot akcyzy został podwyższony do 100 litrów paliwa na hektar. Co jeszcze ulega zmianie i jak wyglądała procedura ubiegania się o zwrot w 2019 r.? O tym dowiesz się na szkoleniu organizowanym przez firmę MATMAR 14 lutego 2019 r. na które zapraszamy.   ...

WAŻNE DLA GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU

WAŻNE DLA GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU W sporządzanym sprawozdaniu Rb-27S za rok 2018, pamiętaj aby nie wykazywać w kolumnie 14 „umorzenia zaległości podatkowych” kwot, które wynikają z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie art. 67d § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa. Organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, jeżeli: - zachodzi uzasadnione przypuszczen...

Duże zmiany w gospodarce finansowej jst

Jednostki samorządu terytorialnego czekają duże zmiany w gospodarce finansowej w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2500. Powyższa problematyka przedstawiona zostanie na organizowanym przez firmę MATMAR szkoleniu 28 stycznia 2019 r., na które zapraszamy.  ...

Życzymy Wszystkim samych sukcesów w nadchodzącym 2019 roku !!!

Życzymy Wszystkim  samych sukcesów w nadchodzącym 2019 roku !!! Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek życzy Wszystkim samych sukcesów w nadchodzącym 2019 roku, Niech Nowy Rok 2019 obfituje w  zawodowe sukcesy, przyniesie zadowolenie i satysfakcję z podjętych działań i wyzwań, oraz wszelkiej pomyślność w życiu osobistym....

Rozpoczęcie działalności Firmy Szkoleniowo Doradczej MATMAR Krystyna Gąsiorek

Rozpoczęcie działalności Firmy Szkoleniowo Doradczej MATMAR Krystyna Gąsiorek 28 grudnia 2018 r. rozpoczęła działalność Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek. Zapraszamy Państwa do współpracy....