Rozporządzenie o wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 stycznia 2021 r. opublikowano pod pozycją 67 rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej....

Zmiana do ustawy o drogach publicznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2021 r. opublikowano pod pozycją 54 ustawę z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw....

Tekst jednolity ustawy o dochodach jst

W Dzienniku Ustaw z dnia 08 stycznia 2021 r. opublikowano pod pozycją 38 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego....

Nowe rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw z dnia 07 stycznia 2021 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: - z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych – poz. 26; - z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej – poz. 31....

Publikacja rozporządzeń dotyczących zamówień publicznych.

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2020 r. opublikowano pod pozycją:   - 2434 rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - 2439 rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych...

ŻYCZENIA NA NOWY ROK!

ŻYCZENIA NA NOWY ROK! Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek, składa najlepsze życzenia na Nowy Rok 2021. W Nowym Roku życzymy spełnienia marzeń i zrealizowania planów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Niech najbliższe dwanaście miesięcy obfituje w sukcesy i zdrowie.  ...

Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 2396, rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.             Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i stosuje się po raz pierwszy do sporządzania kwartalnych sprawozdań za I kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021....

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 2384,rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021....

Wzór planu postępowań o udzielenie zamówień, opublikowany.

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 2362, rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy  i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień. W załączniku do rozporządzenia określono wzór planu postępowań o udzielenie zamówień. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  ...

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 2361, ustawę z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw....

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE!!!

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE!!! Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek życzy radosnych, pełnych miłości i ciepła Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych.  ...

Rekomendacje KSR

Na stronie Ministerstwa Finansów znajdziemy w zakładce KSR informację, w zakresie opracowania rekomendacji przez Komitet Standardów Rachunkowości pt. Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19. Polecam się zapoznać z w/w materiałem, dostępnym pod linkiem wskazanym poniżej: https://www.gov.pl/web/finanse/rekomendacje-i-inne-publikacje2  ...

Tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2020 r. opublikowano pod pozycją 2028 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków....

Tekst jednolity ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2020 r. opublikowano pod pozycją 2029 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych....

Zmiana uchwały w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst

W Monitorze Polskim z dnia 13 listopada 2020 r. została opublikowana pod pozycją 1046 Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego....