Zmiany w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 sierpnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 1381 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  ...

Zmiany w klasyfikacji budżetowej opublikowane

W Dzienniku Ustaw z dnia 05 sierpnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 1340 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem określonych w: 1)załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego ...

Pracownicze plany kapitałowe - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 05 sierpnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 1342 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych....

Ustawa o systemie oświaty i ustawa ordynacja podatkowa - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2020 r. opublikowano pod pozycją: - 1327 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty; - 1325 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa...

Znamy już górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021

W Monitorze Polskim z dnia 30 lipca 2020 r. opublikowano pod pozycją 673 obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021....

Wsparcie dla jst na realizację zadań inwestycyjnych

W Monitorze Polskim z dnia 24 lipca 2020 r. opublikowano pod pozycją 662 uchwałę nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego....

Tekst jednolity ustawy – Prawo ochrony środowiska

W Dzienniku Ustaw z dnia 09 lipca 2020 r. opublikowano pod pozycją 1219 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska....

IV Forum Rachunkowości Budżetowej

Dzisiaj, 09 lipca 2020 roku rozpoczęło się IV Forum Rachunkowości Budżetowej, które trwa przez dwa dni. W tym roku inaczej bo on-line, ze względu na obecna sytuację. W dniu jutrzejszym 10 lipca 2020 r. mam przyjemność uczestniczyć jako prelegent i wygłosić wykład nt. Sprawozdawczość oraz klasyfikacja budżetowa w jednostkach i zakładach budżetowych – najważniejsze zmiany i problemy praktyczne.  ...

Projekt zmian do WPF

Jest już projekt (z 29 czerwca 2020 r.) zmian do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Proponuje się zmianę wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, a wynika ona z potrzeby dostosowania wzoru wieloletniej prognoz finansowej do rozwiązań, które zostały zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych ...

ZMIANY DO SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU WYKONYWANIA BUDŻETU PAŃSTWA

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r. opublikowano pod pozycją 1132 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa....

Ustawa o sporcie - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r. opublikowano pod pozycją 1133 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie....

Ustawa podpisana i opublikowana Tarcza 4.0

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 czerwca 2020 r. opublikowano pod pozycją 1086 ustawę z dnia z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.  ...

Sprawozdanie RF-03

Przypominamy, że 30 czerwca 2020 r. upływa termin przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego do GUS sprawozdania RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych za rok 2019.  ...

Jednolity tekst ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 czerwca 2020 r. opublikowano pod pozycją 1057 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie....

Tekst jednolity ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 czerwca 2020 r. opublikowano pod pozycją 1070 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych....