Dzień Księgowego

Z okazji Dnia KSIĘGOWEGO wszystkim z tej branży, Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR życzy dużo cierpliwości i wytrwałości, wyrozumiałych pracowników kontroli, jasnych i zrozumiałych przepisów oraz bezbłędnych rozliczeń. Niech każdy dzień niesie Państwu dużo satysfakcji z wykonywanej pracy....

Projekt zmian do klasyfikacji budżetowej

W dniu 1 czerwca 2020 r. udostępniony został projekt z 26 maja 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.  https://legislacja.gov.pl/projekt/12334353/katalog/12691247#12691247 Miłej lektury życzę.  ...

Wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

W Dzienniku Ustaw z dnia 01 czerwca 2020 r. opublikowano pod pozycją 968 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej....

Dzień Samorządowca

Dzień 27 maja 2020 r. to pamiętny dzień w samorządach, w tym dniu przypada 30 rocznica wyborów do samorządu terytorialnego. Z okazji Dnia Samorządowca firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR składa wszystkim organom wykonawczym i stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego oraz pracownikom,  najserdeczniejsze życzenia, satysfakcji z codziennej pracy i aby Wasze wysiłki były zauważalne. Przyjmijcie Państwo również wyrazy wdzięczności i uznania za trud, poświęcenie, zaangażowanie, dobre pomysły oraz cię...

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich zmieniona

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 maja 2020 r. opublikowano pod pozycją 932 ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.  ...

Jednolity tekst ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 maja 2020 r. opublikowano pod pozycją 935 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych....

Tekst jednolity ustawy o samorządzie powiatowym

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 maja 2020 r. pod poz. 920 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym....

Tekst jednolity ustawy Prawo oświatowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2020 r. pod poz. 910 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe....

Rozporządzenie w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia skarbu państwa

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 maja 2020 r. pod poz.884 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia skarbu państwa. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia....

Jest już znana szacunkowa wartość produktu krajowego brutto w 2019 r.

W Monitorze Polskim z 15 maja 2020 r. pod poz. 415 opublikowano obwieszczenie PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2019 r. Na podstawie art.5 ustawy z dnia 26 października 2000r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz.U. poz.1188 oraz z 2009 r. poz.817) ogłasza się, że według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2019r. wyniosła 2273,6 mld zł.  ...

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2020 r.

W Monitorze Polskim z 12 maja 2020 r. pod poz. 412 opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosło 5331,47 zł. Ogłoszenie na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz.53, 252 i 568).  ...

Tekst jednolity ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W Dzienniku Ustaw z dnia 08 maja 2020 r. pod poz.821 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej....

Tekst jednolity ustawy o odpadach

W Dzienniku Ustaw z dnia 04 maja 2020 r. pod poz.797 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach....

Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

W Dzienniku Ustaw z dnia 04 maja 2020 r. pod poz.795 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli...

Tekst jednolity - sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2020 r. pod poz.704 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym....