Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST

Informację o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. udostępniono na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/2019-r9 Znajdziemy tam: - informację o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. - informacje o dochodach budżetowych pobieranych przez ...

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r.

W Monitorze Polskim z 11 lutego 2020 r. pod poz. 174 opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. Na podstawie art.20 pkt1lit.a ustawy z dnia 17grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020r. poz.53) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło 4918,17zł.    ...

Już opublikowane zmiany do sprawozdawczości budżetowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 stycznia 2020 r. pod poz.156 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Przepisy rozporządzenia, stosuje się po raz pierwszy do kwartalnych sprawozdań Rb-33, Rb-35 i Rb-40 za IV kwartały 2019 r. oraz miesięcznych sprawozdań Rb-24 i Rb-27 za styczeń 2020 r. Natomiast sprawozdania Rb-23A, Rb-24 i Rb-27 roczne za rok 2019 sporządza się i przekazuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia w brzm...

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 stycznia 2020 r. pod poz.111 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych...

Ustawa o podatku od towarów i usług - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 stycznia 2020 r. pod poz.106 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług....

Jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2020 r. pod poz.65 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami....

Sprawozdanie SP-1

Dzisiaj, 10 stycznia 2020 r. mija termin przesłania przez organ podatkowy gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), sprawozdania SP-1 w zakresie części A, do regionalnej izby obrachunkowej. Sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,  podatku leśnego - przesyłamy tylko drogą elektroniczną przez system Besti@ z podpisem elektronicznym organu podatkowego....

Jednolity tekst ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 stycznia 2020 r. pod poz.23 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego....

Jednolity tekst ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 stycznia 2020 r. pod poz.17 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych....

Jednolity tekst ustawy o lasach

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 stycznia 2020 r. pod poz.6 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach....

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, opublikowane zostało w Monitorze Polskim z dnia 2 stycznia 2020 r. pod poz.2. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wynosi: 1) 9,5% w stosunku rocznym ‒ w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym; 2) 11,5% w stosunku rocz...

PODZIĘKOWANIE!

Kochani, w pierwszych dniach 2020 r. chciałam Wam podziękować: - za każde spędzone z Wami szkolenie; - za każde dobre słowo skierowane w stronę mojej firmy; - za każdy problem z którym podzieliliście się w trakcie szkoleń; - za każdą porcję pytań. To wspaniałe uczestniczyć w Waszej codziennej pracy zawodowej i móc Wam pomagać. To był wspaniały rok. Dziękuję. Oby ten 2020 był jeszcze lepszy. Ciekawe jakie tematy które potrzebują pogłębienia wiedzy jeszcze Wam i mnie przyniesie.  ...

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

ŻYCZENIA NOWOROCZNE Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek, składa najlepsze życzenia na Nowy Rok 2020. W Nowym Roku życzymy spełnienia marzeń i zrealizowania planów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Niech najbliższe dwanaście miesięcy obfituje w sukcesy i zdrowie.  ...

Wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu

W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2019 r. pod poz.2530 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług....

W sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2019 r. pod poz.2531 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ...