Ważne dla miast i gmin

W terminie do dnia 31 marca 2020 roku, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019, o którym mowa w art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Przy jego sporządzaniu należy pamiętać, aby zamieścić informację wynikającą z art. 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010 z późn.zm.), który stanowi, że w sprawozdani...

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planu kont...

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 marca 2020 r. pod poz.342 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę po...

Z OKAZJI DNIA KOBIET

Z OKAZJI DNIA KOBIET Z okazji DNIA KOBIET Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR, życzy wszystkim Kobietom, Wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, zadowolenia w życiu zawodowym i osobistym, dużo szczęścia i uśmiechu na każdy dzień!!! ...

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2020

Dostępna jest już mojego autorstwa najnowsza publikacja „Klasyfikacja budżetowa 2020”. Jeżeli będzie ktoś zainteresowany podaję link do sklepu: http://sklep.infor.pl/klasyfikacja-budzetowa-2020.html Życzę Państwu miłej lektury.  ...

Jednolity tekst ustawy o podatku rolnym

W Dzienniku Ustaw z dnia 2 marca 2020 r. pod poz.333 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym....

Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego o udziałach w PIT za 2019 r.

Ministerstwo Finansów udostępniło informację dla jednostek samorządu terytorialnego o udziałach w PIT za 2019 r. dla gmin, powiatów, województw, miast na prawach powiatów oraz metropolii pod adresem https://www.gov.pl/web/finanse/udzialy-za-2019-r. Należy pamiętać, że kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęte w sprawozdaniu rocznym Rb-27S za rok 2019 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w informacji zamieszczonej na str...

MÓJ ARTYKUŁ w FINANSACH PUBLICZNYCH

Czy w sprawozdaniu Rb-N za czwarty kwartał jednostka powinna wykazać jako „depozyty na żądanie” środki zgromadzone na rachunku bankowym, lecz przypisa­ne Skarbowi Państwa? W którym rozdziale klasyfikacji budżetowej ująć wydatki poniesione na czynności komornika odzyskującego nieuiszczone opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych czy za obiady dzieci w szkole? Kiedy wydatki poniesione na wymianę wykładziny, montaż lampy sufitowej czy drobne prace wykończeniowe można zakwalifikować jako wydatki na remont?...

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny oraz wysokość kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu

W Monitorze Polskim z 12 lutego 2020 r. pod poz. 176 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu.   Od dnia 1marca 2020 r. wysokość kwoty, o której mowa w: 1)art. 13 ust.2 ustawy z dnia 5grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej „ustawą” – wynosi 9,78zł; 2)art. 29 ust.4 ustaw...

Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST

Informację o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. udostępniono na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/2019-r9 Znajdziemy tam: - informację o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. - informacje o dochodach budżetowych pobieranych przez ...

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r.

W Monitorze Polskim z 11 lutego 2020 r. pod poz. 174 opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. Na podstawie art.20 pkt1lit.a ustawy z dnia 17grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020r. poz.53) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło 4918,17zł.    ...

Już opublikowane zmiany do sprawozdawczości budżetowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 stycznia 2020 r. pod poz.156 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Przepisy rozporządzenia, stosuje się po raz pierwszy do kwartalnych sprawozdań Rb-33, Rb-35 i Rb-40 za IV kwartały 2019 r. oraz miesięcznych sprawozdań Rb-24 i Rb-27 za styczeń 2020 r. Natomiast sprawozdania Rb-23A, Rb-24 i Rb-27 roczne za rok 2019 sporządza się i przekazuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia w brzm...

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 stycznia 2020 r. pod poz.111 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych...

Ustawa o podatku od towarów i usług - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 stycznia 2020 r. pod poz.106 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług....

Jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2020 r. pod poz.65 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami....

Sprawozdanie SP-1

Dzisiaj, 10 stycznia 2020 r. mija termin przesłania przez organ podatkowy gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), sprawozdania SP-1 w zakresie części A, do regionalnej izby obrachunkowej. Sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,  podatku leśnego - przesyłamy tylko drogą elektroniczną przez system Besti@ z podpisem elektronicznym organu podatkowego....