ŻYCZENIA NOWOROCZNE

ŻYCZENIA NOWOROCZNE Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek, składa najlepsze życzenia na Nowy Rok 2020. W Nowym Roku życzymy spełnienia marzeń i zrealizowania planów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Niech najbliższe dwanaście miesięcy obfituje w sukcesy i zdrowie.  ...

Wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu

W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2019 r. pod poz.2530 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług....

W sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2019 r. pod poz.2531 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ...

Zmiana do rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

W Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2019 r. pod poz.2508 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r....

PROJEKT ZMIAN DO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

W poniedziałek ( 23 grudnia 2019 r.) został opublikowany projekt rozporządzenia z dnia  20 grudnia 2019 r. Ministra Finansów  zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej na stronie link poniżej https://legislacja.gov.pl/docs//502/12328556/12652940/12652941/dokument432764.PDF Zmiany projektowane dotyczą sektora państwowego. Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i miały zastosowanie po raz pierwszy do kwartalnych sprawozdań Rb...

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020

W Dzienniku Ustaw z 19 grudnia 2019 r. pod poz.2446 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020....

Wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

W Dzienniku Ustaw z 18 grudnia 2019 r. pod poz.2429 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne....

Wzory zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

W Dzienniku Ustaw z 18 grudnia 2019 r. pod poz.2434 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych....

ZMIANA TERMINU!

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu szkolenia: "RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA JST ORAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ROKU 2019 ORAZ SPRAWOZDANIE FINANSOWE JST" z 14 stycznia 2020 r. na 04 lutego 2020 r. z przyczyn od nas niezależnych. Za niedogodności przepraszamy....

Tekst jednolity ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 listopada 2019 r. pod poz.2277 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi....

Zmiana rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 19 listopada 2019 r. pod poz.2250.  ...

Zmiana ustawy o sporcie

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 listopada 2019 r. pod poz.2251 została opublikowana ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o sporcie. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  ...

Opublikowana zmiana ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

W Dzienniku Ustaw z 18 listopada 2019 r. pod poz.2248 została opublikowana ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy w zakresie prawa oświatowego dotyczą przepisu ustalającego sposób określania kosztów dowozu dzieci do szkoły lub przedszkola przez rodziców (opiekunów) i zwrotu tych kosztów rodzicom. W art. 3 ustawy, znowelizowano również ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ośw...

ZBLIŻAJĄCA SIĘ KONFERENCJA

W najbliższym czasie odbędzie się ogólnopolskie XI FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH (20-22 listopada 2019 r.) w Toruniu. Odbędą się tam m.in. warsztaty w grupach tematycznych. Jednym z prelegentów będzie Krystyna Gąsiorek z tematami: „Sprawozdawczość i klasyfikacja budżetowa po zmianach w jednostkach samorządowych” oraz „Sprawozdawczość i klasyfikacja budżetowa po zmianach w jednostkach państwowych.”...

Karta Nauczyciela - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 listopada 2019 r. pod poz.2215 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela....