Zmiana rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 19 listopada 2019 r. pod poz.2250.  ...

Zmiana ustawy o sporcie

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 listopada 2019 r. pod poz.2251 została opublikowana ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o sporcie. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  ...

Opublikowana zmiana ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

W Dzienniku Ustaw z 18 listopada 2019 r. pod poz.2248 została opublikowana ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy w zakresie prawa oświatowego dotyczą przepisu ustalającego sposób określania kosztów dowozu dzieci do szkoły lub przedszkola przez rodziców (opiekunów) i zwrotu tych kosztów rodzicom. W art. 3 ustawy, znowelizowano również ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ośw...

ZBLIŻAJĄCA SIĘ KONFERENCJA

W najbliższym czasie odbędzie się ogólnopolskie XI FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH (20-22 listopada 2019 r.) w Toruniu. Odbędą się tam m.in. warsztaty w grupach tematycznych. Jednym z prelegentów będzie Krystyna Gąsiorek z tematami: „Sprawozdawczość i klasyfikacja budżetowa po zmianach w jednostkach samorządowych” oraz „Sprawozdawczość i klasyfikacja budżetowa po zmianach w jednostkach państwowych.”...

Karta Nauczyciela - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 listopada 2019 r. pod poz.2215 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela....

Publikacja zmiany ustawy Prawo ochrony środkowiska i ustawy Prawo wodne

W Dzienniku Ustaw z 08 listopada 2019 r. pod poz.2166 została opublikowana ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Natomiast pod poz. 2170 ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw....

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów pod poz. 83, znajdziemy KOMUNIKAT MINISTRA  FINANSÓW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami....

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

W Dzienniku Ustaw z 06 listopada 2019 r. pod poz.2137 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych....

Zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 października 2019 r. pod poz.2070 została opublikowana ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw....

Minimalne stawki podatku od środków transportowych

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. opublikowane zostało w Monitorze Polskim pod poz.1020....

Prawo zamówień publicznych - publikacja

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 października 2019 r. pod poz. 2019 została opublikowana ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych, a pod poz. 2020 ustawa z dnia11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych....

Zmiana rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej

W Dzienniku Ustaw z 21 października 2019 r. pod poz.1996 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W nowym brzmieniu rozporządzenie, stosuje się po raz pierwszy do miesięcznych sprawozdań Rb-FEP za miesiąc październik 2019 r. oraz kwartalnych sprawozdań Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-34S, Rb-50 i Rb-70 za I kwartał 2020 r....

Średnia cena sprzedaży drewna

W Monitorze Polskim z 18 października 2019 r. pod pozycją 1018 został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1m3....

Cena średnia skupu żyta

     Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 został opublikowany w Monitorze Polskim z 18 października 2019 r. pod pozycją 1017.      Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt.  ...

Planowane kwoty na 2020 rok

Na stronie Ministerstwa Finansów zostało ogłoszone zestawienie planowanych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT do przekazywania gminom, powiatom i województwom w 2020 roku....