Aktualne problemy dotacji z budżetu JST dla klubów sportowych – rozliczanie i kontrola dotacji za rok 2017 oraz udzielanie dotacji na zadania roku 2018 – 29.11.2017 r.

Data szkolenia:

29 listopad 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Szkolenie jest przygotowane dla:

- Pracowników wydziałów merytorycznych z urzędów i starostw powiatowych związanych z udzielaniem i rozliczeniem dotacji celowych,

- Skarbników JST,

- audytorów i kontrolerów wewnętrznych w JST,

- osób z Klubów sportowych i ich obsługi księgowej zajmujących się opracowaniem oferty i rozliczeniem dotacji celowej

Program szkolenia:

I. Istota dotacji udzielanych na zadanie zlecone celu publicznego na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych.II. Źródła prawa dotacyjnego – w tym dotacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 11-19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dotacji z ustawy o sporcie.

III. Procedura udzielania dotacji według ustawy o działalności pożytku publicznego:

3.1. Ogłoszenie o konkursie ofert (jakie ogłoszenie, takie oferty),

3.2.Tryb konkursowy, analiza i wybór ofert, pozycja prawna komisji konkursowej,

3.3.Procedura udzielania dotacji w trybie bezkonkursowym z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego.

IV. Umowa o dotację – znaczenie poszczególnych zapisów, dopuszczalność zmiany lub uzupełnienia wzoru umowy.

V. Wydatkowanie dotacji oraz nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dotacji na zadanie zlecone przez JST (orzecznictwo sądów administracyjnych i GKO).

VI. Rozliczanie dotacji oraz nieprawidłowości w zakresie sprawozdania z wykorzystania dotacji.

VII. Odrębność dotacji dla klubów sportowych z ustawy o sporcie – treść uchwały prawa miejscowego, stosowanie uchwały.

VIII. Ustawowe oraz umowne przesłanki powstania obowiązku zwrotu dotacji przez klub sportowy. Dochodzenie zwrotu dotacji do budżetu. Postępowanie dowodowe, uzasadnienie decyzji o zwrocie dotacji. Zasady udzielania ulg w zakresie zapłaty zwrotu dotacji.

IX. Rodzaje odpowiedzialność udzielającego dotację i dysponującego środkami z dotacji.

X. Podsumowanie – dodatkowe pytania i odpowiedzi.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Administratywista, od 1990 r. szkoli  administrację rządową i samorządy terytorialne z tematyki finansów publicznych i prawa dotacyjnego. Współautor monografii: Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Ch.Beck, 2017.

Comments are closed.