Dane w zakresie kolumny 15 sprawozdania Rb-27S

W związku z wieloma zapytaniami w zakresie prezentowania danych w zakresie kolumny 15 „rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku, zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru” sprawozdania Rb-27S wyjaśniam.
Zgodnie z zapisami art. 48 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz.1086), w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 i 374) w art. 32 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych.”.
                Zatem art. 32 ust 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymał po zmianie brzmienie: „W celu ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat oraz kwoty, o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 3, przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. Do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych”.
W związku z powyższym nie będą brane pod uwagę do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat, skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku, zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru.
            Natomiast rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2020 r. poz.1564) w zakresie prezentowanych danych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, kolumny 15 „rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku, zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru” nie uległo zmianie.
A tym samym w przypadku gdy, organ podatkowy skorzystał z przewidzianych w przepisach prawa podatkowego upoważnień i wydał decyzje dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku, zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru, to kwoty należy zaprezentować w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego oraz w rocznym Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu, zgodnie z zapisami instrukcji w tym zakresie określonej w załączniku nr 36 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
Końcowo należy zaznaczyć, że zapis art. 48 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nie wprowadził zmian do zasad sporządzania sprawozdania Rb-27S, którego podstawą do sporządzenia jest rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej wydane na podstawie delegacji ustawowej art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.).