Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP – 07.12.2017 r.

Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP

– zasady finansowania, wzory pism, najnowsze orzecznictwo sądów i administracji

Data szkolenia:

07 grudzień 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej na temat ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce. Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są poglądami nauki prawa, najnowszym orzecznictwem sądów i administracji, komentarzami do rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Odbiorcy:

- pracownicy samorządowi obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne

- komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP

- pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych

- członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych

- strażacy Państwowej Straży Pożarnej

- prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej

- wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowe

Program szkolenia:

1. Ekwiwalent a inne źródła finansowania OSP

2. Charakter prawny ekwiwalentu, ekwiwalent jako równoważnik

3. Przesłanki wypłaty ekwiwalentu

4. Wysokość ekwiwalentu i różnicowanie jego stawek

5. Osoby uprawnione do ekwiwalentu

6. Tryb wypłaty ekwiwalentu

6.1. Uchwała rady gminy(moc wsteczna, obowiązek wydania itd.)

6.2. Zarządzenie wójta

7. Roszczenia o wypłatę ekwiwalentu

7.1. Skargi do sądów administracyjnych

7.2. Powództwa do sądów powszechnych

7.3. Nadzór nad organami gminy

8. Przedawnienie roszczeń z ekwiwalentu

9. Odsetki od ekwiwalentu

10. Podatek od ekwiwalentu

11. Ekwiwalent a zasiłek chorobowy

12. Ekwiwalent a urlop w pracy

13. Ekwiwalent a działalność gospodarcza i działalność rolnicza

14. Ekwiwalent a zasiłek dla bezrobotnych

15. Ekwiwalent a wynagrodzenie z umowy zlecenia i umowy o dzieło

16. Zrzeczenie się ekwiwalentu, (przelewy na konto, pełnomocnictwo do odbioru)

17. Obliczanie czasu działań ratowniczych i szkoleń pożarniczych

18. Ekwiwalent a przypadki szczególne (fałszywe alarmy, brak prawa do udziału w działaniach ratowniczych, dojazd do remizy, gotowość bojowa)

19. Ekwiwalent za czynności OSP inne niż działania ratownicze i szkolenia pożarnicze (imprezy masowe, prace porządkowe itd.)

20. Ekwiwalent za ćwiczenia i zawody

21. Ekwiwalent za działania ratownicze poza terenem działania OSP

22. Ekwiwalent w ujęciu historycznym

Wzory dokumentów:

- uchwała rady gminy w sprawie ekwiwalentu

- zarządzenie wójta w sprawie uchwały rady gminy w sprawie ekwiwalentu

- wzory dokumentów o wypłatę ekwiwalentu

- skargi do sądów administracyjnych

- powództwa do sądów powszechnych

- pełnomocnictwo do odbioru ekwiwalentu

- skierowanie członka OSP na szkolenie pożarnicze

- zestawienie orzecznictwa sądów w sprawie ekwiwalentu

- zestawienie rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów w sprawie ekwiwalentu

- zestawienie rozstrzygnięć Regionalnych Izb Obrachunkowych

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną oraz Portal prawa ochrony przeciwpożarowej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oddziału powiatowego ZOSP RP, sekretarz ochotniczej straży pożarnej, stały współpracownik działu prawnego miesięcznika ZOSP RP „Strażak”, b. asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i członków OSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej, ekspert z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej w serwisie EkspertBeck.pl, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005-2009), autor ponad trzystu publikacji naukowych, popularnonaukowych i poradniczych z zakresu prawa administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej), cywilnego, europejskiego, w tym książek Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t. 1 i t. 2 Gdańsk 2012, oraz Gdańsk 2014, Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Zielonka 2013, Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Zielonka 2015, Publikuje na łamach „Strażaka”, „Przeglądu Pożarniczego”, www.Remiza.com.pl, wydawnictw CH BECK.

Comments are closed.