HIPOTEKA PRZYMUSOWA I ZASTAW SKARBOWY – 28.04.2017 r.

Data szkolenia:

28 kwiecień 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

Hipoteka przymusowa ustanowiona na nieruchomości oraz zastaw skarbowy ustanowiony na rzeczach ruchomych np. na pojeździe są formą zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego ciążącego na podatniku. Umożliwiają wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) uzyskanie należnych podatków z sumy otrzymanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką albo rzeczy ruchomej obciążonej zastawem. Szczegółowe regulacje dotyczące hipoteki przymusowej oraz zastawu skarbowego
(w zakresie zastawu nowe zasady obowiązujące od 1.1.2017 r.) określa ustawa Ordynacja podatkowa.

Odbiorcy:

Skarbnicy, księgowi, pracownicy wydziałów finansowych urzędów gmin/miast, wszyscy zainteresowani ową tematyką.

Program szkolenia:

 1. Hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy jako forma zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego.
 2. Organy uprawnione do występowania o wpis hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego.
 3. Przedmiot hipoteki przymusowej.
 4. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu hipoteki przymusowej (decyzja nieostateczna).
 5. Dalszy tytuł wykonawczy jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej (zmiany od 8 września 2016 r.)
 6. Omówienie wniosku o wpis w księdze wieczystej, opłata stała.
 7. Ustalenie wysokości wpisu hipoteki przymusowej na podstawie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
 8. Przedmiot zastawu skarbowego.
 9. Rejestr Zastawów Skarbowych prowadzony w systemie teleinformatycznym.
 10. Podstawa wniosku o wpis zastawu skarbowego, forma wniosku.
 11. Kolejność wpisów zastawu skarbowego a kolejność zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zastawu.
 12. Odpłatny wypis i zaświadczenie z rejestru.
 13. Uprawnienia do wykreślenia zastawu skarbowego.
 14. Oświadczenie ORD-HZ.
 15. Możliwość egzekucji z przedmiotu hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego przeciwko dłużnikowi rzeczowemu na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 16. Hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy a przedawnienie zobowiązania podatkowego. Wyrok TK z 8 października 2013 r. (sygn. akt SK 40/12).
 17. Zaświadczenia o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym oraz zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 16 lat.

Comments are closed.