Instytucje Kultury w 2017 r. – aspekty rachunkowe i podatkowe po zmianach przepisów – 21.04.2017 r.

Data szkolenia:

21 kwiecień 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

 

W ZAŁĄCZENIU:  Wzorcowe Polityki rachunkowości,  ZPK, Obieg  dokumentów, Instrukcja kasowa, Instrukcja magazynowa, Zarządzenia , Instrukcje i wzory dokumentacji dt. Inwentaryzacji.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące działania  Instytucji  Kultury oraz wskazanie na zmiany wprowadzone przez  ustawodawcę.

                        Istotnym elementem szkolenia będą najważniejsze zmiany dotyczące   rachunkowych aspektów prowadzenia działalności instytucji kultury, w tym ich zastosowanie, które mają wpływ na ustalanie  prawidłowego wyniku finansowy.

            Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu jako dodatek , zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

Odbiorcy:

Szkolenie  kierowane jest  dla: Dyrektorów, Głównych księgowych oraz Pracowników Wydziałów Kultury Urzędów.

Program szkolenia:

1. Organizacja Instytucji Kultury-regulamin organizacyjny, regulamin wynagradzania – wybrane zagadnienia  dla Kadry zarządczej i pracowników Instytucji- po zmianach.

2.  Przychody ( w tym: dotacje), koszty, rozliczenia międzyokresowe  przychodów i kosztów w  instytucjach kultury – zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego  i  prawa podatkowego.

3. Fundusz instytucji kultury i  Fundusz rezerwowy.

4. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie ( Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja   po zmianach przepisów od 2017r.

5. Korekty  w majątku instytucji od 2015 roku dt. składników majątkowych z okresu    poprzedzającego 01.01.2012 roku – ich wpływ na ustalenie wyniku  finansowego -praktyczne przykłady.

6 . Wycena aktywów i pasywów,  oraz zasady przygotowania,  przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej”( wzory dt.: inwentaryzacji wszystkich obszarów).

7.   Wybrane zagadnienia:
a)    odpisy aktualizacyjne,

b)     naliczanie odsetek od należności ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne,

c)     wewnętrzne uzgodnienia ksiąg rachunkowych.

8. Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT  -8 i CIT- 8 /0 za 2016  rokpo zmianach.

9. Częściowe odliczanie VAT- struktura oraz  korekta podatku  naliczonego (prewspółczynnik i proporcja)w Instytucji Kultury za 2016  i na 2017 r.

Cena szkolenia:
299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).Prowadzący:

Wykładowca wyższych  uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Comments are closed.