INSTYTUCJE KULTURY – ZAMKNIECIE ROKU 2017 I ZMIANY NA ROK 2018 – 29.01.2018 r.

W ZAŁĄCZENIU:  Wzorcowa Polityka rachunkowości,  ZPK, Obieg  dokumentów, Instrukcja kasowa, Instrukcja magazynowa, Instrukcja i wzory dokumentacji dt. Inwentaryzacji.

Data szkolenia:

29 styczeń 2018 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Szkolenie  kierowane jest  dla: Głównych księgowych oraz Pracowników Wydziałów Kultury Urzędów.

Cel szkolenia:

  Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2017 rok w Instytucjach Kultury oraz wskazanie na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych  wprowadzone przez  ustawodawcę  i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury.

             Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących tego roku, kompletnego ujęcia w księgach dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Instytucji- dlatego   został dla Państwa przygotowany obszerny materiał  z tej tematyki .

                        Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu jako dodatek , zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

Program szkolenia:

1.Wpływ wprowadzonych zmian  na prowadzenie ksiąg rachunkowych – zakładowy plan kont, zasady ujmowania operacji, księgowanie dokumentów.

2. Przychody ( w tym: dotacje), koszty i fundusze w Instytucji Kultury.

3. Rozliczenia międzyokresowe  przychodów i kosztów - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego  i  prawa podatkowego:

 •   Ujęcie w księgach zaliczek na dostawy i usługi oraz usług rozliczanych w czasie;
 •   Skutki zapłaty z góry za usługę wykonaną w następnych okresach.

4. Koszty według zadań, miejsc powstawania i ich rozliczenie- księgowanie w zespole „5”.

5. Ewidencja księgowa  materiałów i towarów.

6. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie ( Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja -  po zmianach przepisów od 2017r.:

1)      Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  – zmiana stanu prawnego  od 2017r. – prawidłowy sposób przekazania majątku dla Instytucji Kultury.

2)      Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – zmiany wprowadzone do KŚT 2016
w porównaniu z KŚT 2010- zasady i terminy  wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2017r. i 2018r.

3)      NOWY KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE”  (publikacja 29.05.2017r.) – obowiązuje do sprawozdań finansowych za 2017 r. – jak go należało wprowadzić i stosować prawidłowo w jednostkach sektora finansów publicznych – Instytucjach Kultury:

 • Definicja i przyporządkowanie środków trwałych zgodnie z uor – z uwzględnieniem

KSR nr 11,

 • Specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały - obiekt inwentarzowy( w tym obiekty sieciowe środków trwałych).
 •  Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych – części składowe i części peryferyjne,
 • Ogólne zasady ustalania wartości początkowej:

- Jednorazowy odpis wartości początkowej – z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe”.

 • Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – po zmianie :

a)      syntetyczna;

b)      analityczna;

c)      pozabilansowa;

d)     regulacje w polityce rachunkowości;

e)      miejsce i technika prowadzenia ewidencji.

 • Dokumentowanie zmian w stanie i wartości środków trwałych – KSR nr 11.
 • Wartości niematerialne i prawne- zasady ujęcia ( w tym licencje OEM).
 • Wycena środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie (inwestycji)- określenie  ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej oraz  trwałej utraty wartości.
 • Kryteria klasyfikacji nakładów: ulepszenie lub bieżące użytkowanie środka trwałego:

- Ulepszenia, modernizacja i remont  własnych  i obcych środków trwałych.

 • Typowe schematy księgowań operacji gospodarczych w obszarze majątku trwałego

( w tym eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki) : zakup, sprzedaż, likwidacja, utrata wartości, nieodpłatne przekazanie, darowizna, dotacja na inwestycje, zakup w ramach środków unijnych.

 • Środki trwałe w budowie ( Inwestycje ) - ujęcie, ewidencja i klasyfikacja kosztów środka trwałego w budowie  zgodnie z uor z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe”.
 • Zasady i metody amortyzacji - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  •  Ogólne zasady zaprzestania ujmowania środków trwałych.

7 . Wycena aktywów i pasywów,  oraz zasady przygotowania,  przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej”- po zmianie przepisów- KSR nr 2- ( wzory dt.: inwentaryzacji wszystkich obszarów).

8.    Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku 2017 w Instytucjach Kultury:

a)    czynności  wykonywane w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych,
b)    wycena bilansowa aktywów i pasywów,

c)    odpisy aktualizacyjne,

d)     naliczanie odsetek od należności ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne,

e)     wewnętrzne uzgodnienia ksiąg rachunkowych.

9. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – omówienie poszczególnych etapów sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.(wzory)- z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości.

10. Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 – po zmianach.

11. Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją – Korekta odliczeń  (wypełnione przykłady):

-        roczna,

-        5-letnia,

-        10-letnia.

12. Dyskusja w zakresie  poruszanych  zagadnień.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Wykładowca wyższych  uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości oraz Uniwersytetu Ekonomicznego, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych, w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Rachunkowość, ewidencje księgowe  oraz sprawozdawczość budżetowa  w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji” oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Comments are closed.