Inwentaryzacja roczna w jednostkach samorządu terytorialnego – 20.10.2017 r.

Data szkolenia:

20 październik 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Kierownicy jednostek finansów publicznych ( jednostek budżetowych, w tym jednostek oświaty i pomocy społecznej, samorządowych zakładów budżetowych oraz instytucji kultury), sekretarzy, skarbników, głównych księgowych, przewodniczących komisji inwentaryzacyjnej, członków zespołów spisowych, pracowników materialnie odpowiedzialnych, pracowników kontroli zarządczej i nadzoru oraz audytu, pracowników pionów administracyjno – gospodarczych, pracowników księgowości rozliczających inwentaryzację.

Program szkolenia:

 1. Przepisy dotyczące inwentaryzacji  obowiązujące w jednostkach samorządowych:

• ustawa o rachunkowości,

• przepis wykonawczy do ustawy o finansach publicznych, tj. rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont …,
• przepisy wewnętrzne jednostki – instrukcja inwentaryzacyjna.

 1. Rola Krajowych Standardów Rachunkowości w rozwiązywaniu problemów związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz w tworzeniu instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostce (Uchwała Nr 5/2016 Komitetu Standardów Rachunkowości  w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów).
 1. Istota i cel przeprowadzania inwentaryzacji.
 1. Prawidłowa organizacja inwentaryzacji – warunkiem rzetelnego ustalenia składników majątku jednostki

• przygotowanie planu inwentaryzacji, zarządzeń i dokumentacji,

• wyznaczenie osób, ustalenie obowiązków i przeszkolenie,

• przygotowanie składników majątkowych do inwentaryzacji.

 1. Omówienie metod inwentaryzacji
  • spis z natury – zadania zespołów spisowych, nadzór i kontrola,

• uzgodnienie sald środków pieniężnych i kredytów z bankami oraz sald należności
z kontrahentami,

• weryfikacja pozostałych aktywów i pasywów (konta syntetyczne i analityczne).

 1. Dokumentacja przeprowadzonej inwentaryzacji.
 1. Ujęcie stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych w księgach  oraz rozliczenie inwentaryzacji.
 1. Odpowiedzialność materialna pracowników
  • odpowiedzialność służbowa,
  • odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 1. Najczęściej popełniane błędy  i nieprawidłowości w czasie przygotowania
  i przeprowadzania inwentaryzacji.
 1. Pytania.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Specjalista w zakresie księgowości i sprawozdawczości. Wykładowca w wielu ośrodkach w Polsce.

Comments are closed.