Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji. Jak stosować przepisy w toku postępowania administracyjnego – 21.12.2017 r.

Data szkolenia:

21 grudzień 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę na temat dużej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

Program szkolenia:

1.Funkcje postępowania administracyjnego w warunkach po nowelizacji.

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego – zmiany wynikające z

3. Ostateczność a prawomocność – art.16 § 3 k.p.a.

4. Czynności techniczno – procesowe postępowania administracyjnego

a) doręczenia w warunkach postępowania z udziałem znacznej liczby podmiotów,

b) terminy w k.p.a., warunki obliczania terminu po nowelizacji

c) środki dyscyplinujące przebieg postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian po nowelizacji, instytucja ponaglenia, zasady i tryb prowadzenia postępowania w warunkach ponaglenia,

5. Wszczęcie postępowania w trybie i na zasadach obowiązujących po nowelizacji K.p.a. ( sposoby wszczęcia postępowania, instytucja odmowy wszczęcia postępowania, data i forma wszczęcia postępowania, pojęcie i wymogi formalne podania, pozostawienie podania bez rozpoznania, przekazanie podania według właściwości,).

6. Dowody i postępowanie wyjaśniające według reguł obowiązujących po nowelizacji (istota i skutki zastosowania art. 79 a k.p.a. w postępowaniu dowodowym.)

7. Rozstrzygnięcia zapadające w postępowania administracyjnym.

a) decyzja (pojęcie i charakter prawny decyzji, klasyfikacja ,elementy decyzji w warunkach po nowelizacji k.p.a., rygor natychmiastowej wykonalności, klauzule dodatkowe decyzji)

b) postanowienie ( pojęcie i charakter prawny postanowienia, klasyfikacja postanowień, forma postanowienia)

8. Uwarunkowania mocy wiążącej decyzji administracyjnej oraz milczącego załatwienia sprawy.

9. Ugoda w k.p.a.

10. Instytucja mediacji w k.p.a.

a) prawne uwarunkowania zastosowania instytucji mediacji;

b) podmioty postępowania mediacyjnego;

c) istota i charakter prawny postępowania mediacyjnego;

d) zasady i tryb zastosowania instytucji mediacji w fazie postępowania administracyjnego;

e) rola mediatora w postępowaniu.

11. Milczące załatwienie sprawy.

a) cel zastosowania instytucji;

b) uwarunkowania materialnoprawne zastosowania instytucji;

c) uwarunkowania procesowe zastosowania instytucji;

d) milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda.

12. Zasady podejmowania rozstrzygnięć w ramach współdziałania organów – nowe instytucje procesowe – zasady i tryb zastosowania.

13. Kontrola rozstrzygnięć w administracyjnym toku instancji ( klasyfikacja środków kontroli, odwołanie i postępowanie odwoławcze, rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym z uwzględnieniem ostatnich zmian K.p.a., zrzeczenie odwołania – istota i skutki prawne, zakaz reformationis in peius, samokontrola w postępowaniu odwoławczym, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – zmiany w obrębie charakteru prawnego, nowe zasady postępowania odwoławczego – art. 136 k.p.a. praktyczne aspekty zastosowania art. 138 § 2a i 2b k.p.a., wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa, nowe uwarunkowania kontroli sądowoadministracyjnej decyzji kasacyjnych organu administracji publicznej)

14. Administracyjne postępowania uproszczone

15. Administracyjne kary pieniężne.

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Comments are closed.