KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO WRAZ ZE ZMIANAMI WPROWADZONYMI NOWELIZACJĄ Z 2017 R. – 08.06.2017 r.

Data szkolenia:

08 czerwiec 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników urzędów i jednostek organizacyjnych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, czyli osób, które na co dzień stosują KPA oraz muszą znać aktualną linię orzeczniczą w tym zakresie. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane ową tematyką.

Program szkolenia:

1.Funkcje postępowania administracyjnego w warunkach po nowelizacji.

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego – zmiany wynikające z nowelizacji – tj. art. 7a, 7b, art. 8 § 1 i 2, art. 13, art. 15, art. 16 § 3 k.p.a.

3. Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – art. 7b k.p.a.

4. Zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności – art. 8 § 1 k.p.a.

5. Zasada pewności prawa – art. 8 § 2 k.p.a..

6. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – art. 13 k.p.a.

7. Zasada dwuinstancyjności – art. 15 k.p.a..

8. Ostateczność a prawomocność – art.16 § 3 k.p.a.

9. Czynności techniczno – procesowe postępowania administracyjnego

a) doręczenia w warunkach postępowania z udziałem znacznej liczby podmiotów,

b) terminy w k.p.a., warunki obliczania terminu po nowelizacji

c) środki dyscyplinujące przebieg postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian po nowelizacji, instytucja ponaglenia, zasady i tryb prowadzenia postępowania w warunkach ponaglenia,

10. Wszczęcie postępowania w trybie i na zasadach obowiązujących po nowelizacji K.p.a. ( sposoby wszczęcia postępowania, instytucja odmowy wszczęcia postępowania, data i forma wszczęcia postępowania, pojęcie i wymogi formalne podania, pozostawienie podania bez rozpoznania, przekazanie podania według właściwości,).

11. Dowody i postępowanie wyjaśniające według reguł obowiązujących po nowelizacji (istota i skutki zastosowania art. 79 a k.p.a. w postępowaniu dowodowym.)

12. Rozstrzygnięcia zapadające w postępowania administracyjnym.

a) decyzja (pojęcie i charakter prawny decyzji, klasyfikacja ,elementy decyzji w warunkach po nowelizacji k.p.a., rygor natychmiastowej wykonalności, klauzule dodatkowe decyzji)

b) postanowienie ( pojęcie i charakter prawny postanowienia, klasyfikacja postanowień, forma postanowienia)

13. Uwarunkowania mocy wiążącej decyzji administracyjnej oraz milczącego załatwienia sprawy.

14. Ugoda w k.p.a.

15. Mechanizmy polubownego rozstrzygania kwestii spornych – instytucja mediacji w k.p.a.

a) prawne uwarunkowania zastosowania instytucji mediacji;

b) podmioty postępowania mediacyjnego;

c) istota i charakter prawny postępowania mediacyjnego;

d) zasady i tryb zastosowania instytucji mediacji w fazie postępowania administracyjnego;

e) rola mediatora w postępowaniu.

16. Milczące załatwienie sprawy.

a) cel zastosowania instytucji;

b) uwarunkowania materialnoprawne zastosowania instytucji;

c) uwarunkowania procesowe zastosowania instytucji;

d) milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda.

17. Zasady podejmowania rozstrzygnięć w ramach współdziałania organów – nowe instytucje procesowe – zasady i tryb zastosowania.

18. Kontrola rozstrzygnięć w administracyjnym toku instancji ( klasyfikacja środków kontroli, odwołanie i postępowanie odwoławcze, rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym z uwzględnieniem ostatnich zmian K.p.a., zrzeczenie odwołania – istota i skutki prawne, zakaz reformationis in peius, samokontrola w postępowaniu odwoławczym, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – zmiany w obrębie charakteru prawnego, nowe zasady postępowania odwoławczego – art. 136 k.p.a. praktyczne aspekty zastosowania art. 138 § 2a i 2b k.p.a., wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa, nowe uwarunkowania kontroli sądowo – administracyjnej decyzji kasacyjnych organu administracji publicznej)

19. Administracyjne postępowania uproszczone – zasada ograniczonego formalizmu, przesłanki, tryb i skutki zastosowania.

20. Administracyjne kary pieniężne.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Wieloletni trener/wykładowca z zakresu  prawa handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego, procedury cywilnej. Specjalista w szkoleniach dla przedsiębiorców, pracowników spółek prawa handlowego oraz pracowników administracji publicznej. Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego.

Comments are closed.