Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych w 2017 r. oraz samoocena i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 – 11.04.2017 r.

Data szkolenia:

11 kwiecień 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

Wprowadzenie nowoczesnych metod zarządczych związanych z funkcjonowanie standardów kontroli zarządczej. Wskazanie na obszary ryzyka w realizacji misji i zadań jednostki na rok 2017. Sporządzenie -  Oświadczenie      o stanie kontroli zarządczej za rok 2016  ( składane przez kierownictwo danej  jednostki finansów publicznych z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki działalności  oraz wymagań wynikających z  obowiązków zarządczych  realizowanych na I i II poziomie kontroli ). Kontynuacja zadań w obszarze kontroli zarządczej w roku bieżącym. wdrożenie modelu zarządzania ryzykiem, klasyfikacja ryzyka, w tym  określenie adekwatnej i efektywnej skali ryzyka w realizacji zadań i celów oraz przykładu reakcji na istotne ryzyko na rok 2017.

Omówienie i opracowanie przykładowych rozwiązań ( zajęcia warsztatowe uwzględniające wybrane zadania ze Strategii  oraz misji jednostki –  tj. urzędu, jednostek oświaty, gminnych i powiatowych jednostek pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, sportu i kultury, jednostek stanowiących centra obsługi.

Szkolenia skierowane jest do:

Kadry zarządczej, kierowniczej, pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie kontroli oraz zarządzanie ryzykiem (gminy, powiat  oraz jednostki podległe – powiatowe urzędy pracy,  oświata, zdrowie, pomoc społeczna, kultura,) za samoocenę kontroli oraz sporządzenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej    i przekazanie tego oświadczenia do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, analiza i kontrola oświadczenia w danej jednostce. Dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych stanowić będzie wskazówkę do sposobu oceny rzeczywistego funkcjonowania systemu zarządzania, opracowywania wniosków, zaleceń pokontrolnych.

Program szkolenia:

  1. Obowiązki  w zakresie kontroli zarządczej wynikające z postanowień ustawy o finansach publicznych oraz komunikatu ministra finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej oraz wewnętrznych procedur ( zarządzenia i regulaminu kontroli zarządczej  w jst. i jednostkach podległych).
  2. Standardy i procedury kontroli zarządczej obowiązujące w gminie, powiecie, powiązanie ich i  zastosowanie  w  jednostkach podległych.
  3. Proces zarządzanie ryzykiem w obszarze realizacji zadań statutowych i celów jednostki  ( wybrane mierniki, wskaźniki na rok 2017, powiązanie ich z zadaniami strategicznymi jst oraz zadaniami operacyjnymi danej jednostki ).
  4. Procedury i model identyfikacji ryzyka, analizy, oznaczenia skali ryzyka oraz podejmowanie konkretnych działań zarządczych stanowiących reakcję na  ryzyko istotne, adekwatne do rodzaju           i wielkości jednostek,
  5. Samoocena systemu kontroli zarządczej w jednostce ( przez kierownictwo i pracowników  jednostki ).
  6. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok, stanowiące potwierdzenie jakości i skuteczności kontroli zarządczej w danej jednostce ( jak wypełnić i sporządzić oświadczenie, kiedy ma charakter obligatoryjny, a kiedy fakultatywny, kiedy i gdzie składamy, itp. ).
  7. Systematyczna ocena kontroli zarządczej – przez audytora oraz kontrolera wewnętrznego.
  8. Odpowiedzialność kierownika jednostki za niewłaściwe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej        w świetle ustawy o  naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
  9. Odpowiedzi na pytania i problemy uczestników szkolenia.

Część warsztatowa obejmuje:

1)    Dokonanie samooceny kontroli zarządczej.

2)    Sporządzenie oświadczenia o stanie kontroli zarządcze( projekt ) za rok 2016.

3)    Ustalenie przykładowych mierników realizacji zadań  oraz obszarów ryzyka na 2017 rok.

Forma szkolenia :

prezentacja i część warsztatowa obejmująca ( opracowanie obowiązujących sprawozdań, informacji, mierników i obszarów ryzyka z uwzględnieniem specyfiki jednostki oraz wewnętrznych procedur ).

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Prawnik, studia podyplomowe ekonomiczne, z kontroli wewnętrznej i audytu. Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sektora finansów publicznych w tym pracowników jednostek pomocy społecznej, a także sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej. Realizuje także szkolenia z prawa finansowego w ramach służby przygotowawczej.

Comments are closed.