Nowe rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw z dnia 07 stycznia 2021 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

- z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych – poz. 26;

- z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej – poz. 31.