Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej – 21.04.2017 r.

Data szkolenia:

21 kwiecień 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, sekretarze, dyrektorzy i kierownicy administracji publicznej oraz pracownicy odpowiedzialni za właściwe przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych (np. urzędy stanu cywilnego, działy kadr, ewidencja ludności) .

Program szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne;

 • źródła prawa związane z ochroną danych osobowych,
 • pojęcie danych osobowych, zbiorów danych osobowych, przetwarzania danych osobowych,
 • ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych,
 • dane zwykłe a dane wrażliwe (szczególnie chronione),
 • zdefiniowanie pojęcia Administratora Danych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych.
 • jakie zmiany czekają Administratorów Danych po 25 maja 2018 r.?

2. Pozyskiwanie, udostępnianie oraz powierzanie danych osobowych obywateli:

 • warunki pozyskiwania danych bezpośrednio od obywateli,
 • okres przechowywania danych obywateli,
 • powierzanie danych osobowych a udostępnianie danych osobowych:

- podstawa prawna oraz najnowsze orzecznictwo,

- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

3. Zakres danych, które można zbierać od obywateli:

 • zasada adekwatności,
 • kiedy można zbierać od obywatela tak szczegółowe dane jak np. numer PESEL, numer dowodu osobistego, itd.
 • jakie warunki należy spełnić aby przetwarzać wizerunek obywateli (zamieszczanie na stronie internetowej jednostki zdjęć okolicznych mieszkańców, itd.);

4. Przetwarzanie danych osobowych obywateli:

 • kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników? omówienie podstaw prawnych umożliwiających przetwarzanie danych osobowych:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

- przepis prawa

- prawnie usprawiedliwiony cel

- realizacja umowy

- dobro publiczne

 • w jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe obywateli bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych? Jakie warunki należy wtedy spełnić?
 • w jakich sytuacjach dopuszczalne jest kserowanie lub skanowanie dowodów osobistych obywateli?

5. Prawa obywateli:

 • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – kiedy obywatel może go zastosować? Jak zareagować w przypadku jego wniesienia?
 • obowiązek informacyjny – o czym i w jakich sytuacjach jednostka ma obowiązek informować obywateli?
 • wniosek o udzielenie informacji – w jakim czasie należy udzielić odpowiedzi? Jakie informacje musi zawierać odpowiedź?
 • praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów z obywatelami.

6. Rejestrowanie baz danych u GIODO:

 • podstawa prawna obowiązku rejestracyjnego,
 • zbiory danych osobowych zwolnione z obowiązku rejestracji,

7. Odpowiedzialność prawna za nieprzestrzeganie ustawy oraz rozporządzeń:

 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

- uprawnienia GIODO w razie wykrycia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych,

- kontrole GIODO, praktyczne sposoby przygotowania się do kontroli,

- interpretacja przepisów prawnych przez GIODO;

 • odpowiedzialność cywilnoprawna administratora danych osobowych i pracowników,
 • odpowiedzialność administracyjna administratora danych osobowych,
 • odpowiedzialność karna i dyscyplinarna administratora danych osobowych i pracowników.

8. Odpowiednie zabezpieczenie zbiorów danych pracowników oraz obywateli:

 • zabezpieczenia fizyczne zbiorów danych;
 • zabezpieczenia systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • wdrożenie odpowiedniej dokumentacji.

9. Odpowiedź na dodatkowe pytania uczestników.

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Prawnik, absolwentka prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizującą się w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych oraz dostępem do informacji publicznej.

Uczestniczy w projektach audytorskich i szkoleniowych realizowanych dla liderów rynku w zakresie marketingu i finansów. Doradzała bądź stale współpracuje ze spółkami z grupy kapitałowej K2, Pandora, a także z sektorem publicznym: Lasami Państwowymi i licznymi placówkami oświatowymi.

Specjalizuje się w danych osobowych przetwarzanych przez działy kadrowe,  w szczególności przetwarzaniem danych osobowych w związku z kontrolą pracowników.

Zainteresowanie prawem do prywatności łączy z obowiązującą w naszym kraju od 2001 roku ustawą o dostępie do informacji publicznej, a więc lex specialis w stosunku do ustawy o ochronie danych osobowych.

Comments are closed.