Odsetki za zwłokę w zapłacie w jednostkach sektora finansów publicznych – 15.05.2017 r.

Odsetki za zwłokę w zapłacie w jednostkach sektora finansów publicznych – ustalanie, naliczanie, zarachowanie wpłat, zaokrąglanie, udzielanie ulg, pomoc publiczna, windykacja, przedawnienie, ewidencja, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, inwentaryzacja, dyscyplina finansów publicznych, procedury kontroli zarządczej”

Data szkolenia:

15 maj 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Szkolenie przeznaczone dla skarbników, księgowych, pracowników służb finansowych gmin, powiatów i ich jednostek organizacyjnych.

Program szkolenia:

1. Definicja odsetek za zwłokę w zapłacie.

2. Podatek, opłata, niepodatkowa należność budżetowa, świadczenie cywilnoprawne – kwalifikacja rodzaju należności i jej wpływ na:  wysokość i sposób naliczania odsetek, sposób zarachowania wpłaty, umarzanie, zaokrąglanie, windykowanie, ewidencjonowanie, klasyfikowanie, inwentaryzowanie, przedawnienie oraz wykazywanie odsetek w sprawozdaniach.

3. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych:

 1. zasady: wyliczania, nienaliczania i zaokrąglania odsetek, ustalania terminu dokonania wpłaty, dochodzenia odsetek należnych od dostawcy usług płatniczych, proporcjonalnego zaliczania wpłat (art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej);
 2. jak uniknąć błędów w wyliczaniu odsetek?
 3. zasady umarzania odsetek za zwłokę oraz odraczania
  i rozkładania na raty;
 4. kiedy odsetki wylicza podatnik, a kiedy organ podatkowy?
 5. odsetki w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych;
 6. ulgi w zapłacie odsetek za zwłokę a pomoc publiczna;
 7. windykacja odsetek od zaległości podatkowej;
 8. przedawnienie odsetek od zaległości podatkowej.

4. Odsetki od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym:

 1. naliczanie odsetek – prawo, czy obowiązek?
 2. odsetki: ustawowe, ustawowe za opóźnienie, maksymalne, ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych;
 3. co z odsetkami opiewającymi na drobne kwoty?
 4. czy można zaokrąglać odsetki do pełnych złotych?
 5. ustalenie terminu dokonania wpłaty;
 6. zaliczanie wpłat na należność główną i odsetki;
 7.  umarzanie odsetek oraz odraczanie i rozkładanie na raty – pomoc publiczna
 8. czy samorządowe osoby prawne mogą umarzać odsetki?
 9. windykacja odsetek od świadczeń pieniężnych
  o charakterze cywilnoprawnym;
 10. przedawnienie odsetek od świadczeń pieniężnych
  o charakterze cywilnoprawnym;

5. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania niepodatkowych należności budżetowych
o charakterze publiczno-prawnym:

 1. interpretacja przepisu art. 67 ustawy o finansach publicznych.
 2. kiedy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, a kiedy odsetki za zwłokę?
 3. zasady zaliczania wpłat i udzielania ulg.

6. Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań przez jsfp:

 1. zasada terminowego regulowania zobowiązań;
 2. procedury zmniejszające prawdopodobieństwo nieterminowego regulowania zobowiązań;
 3. zasady postępowania w sytuacji wystąpienia przypadku regulowania zobowiązania po terminie;
 4. jak płacić odsetki, aby nie narażać się na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 5. ewidencja noty odsetkowej.

7. Odsetki za zwłokę w zapłacie – procedury kontroli zarządczej w zakresie:

 1. obiegu dokumentów oraz kontroli finansowej;
 2. dochodzenia odsetek od dostawcy usług płatniczych;
 3. windykacji należności odsetkowych;
 4. zaliczania wpłat zaległych świadczeń pieniężnych
  o charakterze cywilnoprawnym;
 5. udzielania ulg w spłacie odsetek za zwłokę;
 6. przypisania pracownikom odpowiedzialności.

8. Ewidencja księgowa odsetek:

 1. kiedy przypisać odsetki w urządzeniach księgowych;
 2. klasyfikacja budżetowa odsetek;
 3. zasady dokonywania odpisów aktualizujących;
 4. zasady postępowania z odsetkami przedawnionymi;
 5. schematy księgowe.

9. Odsetki w sprawozdawczości: budżetowej, finansowej i o pomocy de minimis.

10. Inwentaryzacja należności i zobowiązań odsetkowych:

 1. kiedy potwierdzenie sald, a kiedy weryfikacja?
 2. terminy przeprowadzenia inwentaryzacji;
 3. zasady inwentaryzowania należności i zobowiązań odsetkowych.

11. Odsetki za zwłokę a dyscyplina finansów publicznych.
12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego Urzędu Gminy, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych sektora finansów publicznych. Autor publikacji w tym zakresie.

Comments are closed.