OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 R. – 18.10.2017 r.

Data szkolenia:

18 październik 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:
- Przedstawienie zagadnień związanych z wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Przedstawienie zasad wymiaru i egzekucji opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi z naciskiem na zmiany w przepisach, w tym ordynaci podatkowej oraz ich praktyczne konsekwencje wraz z wzorami.
- Omówienie zasad udzielania ulg, określenie wysokości nadpłaty oraz korekty deklaracji wraz z nową deklaracją zmniejszającą wysokość opłaty bez stwierdzenia nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odbiorcy:

Pracownicy samorządowi zajmujący się sprawami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pracownicy zakładów gospodarki komunalnej i związków międzygminnych, pracownicy samorządowi zajmujący się egzekucją zaległości.

Program szkolenia:

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nowa deklaracja, korekta deklaracji, okres obowiązywania wysokości opłaty wynikającej z deklaracji).
 2. Sposób postępowania przy zmianie danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w decyzji – czynności poprzedzające wydanie decyzji, okres obowiązywania wysokości opłaty określonej w decyzji.
 4. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zawiadomienie o wysokości opłaty.
 5. Zasady postępowania w przypadku braku wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podanej w zawiadomieniu. Decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki opłaty z zawiadomienia.
 6. Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzane uchwałą rady gminy. Dane stanowiące podstawę do zwolnienia w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Zwłoka w zapłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – naliczanie odsetek za zwłokę.
 8. Zaliczanie wpłaty – zasada zaliczania na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, wyjątki od reguły.
 9. Obowiązek zaliczenia dokonanej wpłaty podatku w pierwszej kolejności na poczet kosztów upomnienia.
 10. Postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych wydawane na wniosek podatnika.
 11. Zapłata podatku przez inny podmiot niż podatnik (np. małżonka, inny podmiot do 1000 zł).
 12. Zasada wygaśnięcia z mocy prawa decyzji o rozłożeniu na raty w przypadku niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat.
 13. Pojęcie nadpłaty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określenie wysokości nadpłaty. Stwierdzenie nadpłaty w zakresie opłaty.
 14. Korekta deklaracji lub nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty bez stwierdzenia nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zasady postępowania. Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska.
 15. Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty opłaty (formy, dokumentowanie działań).
 16. Upomnienie przesyłane zobowiązanemu (terminy, elementy upomnienia).
 17. Omówienie wzoru tytułu wykonawczego stosowanego w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 16 lat.

Comments are closed.