PIT ZA 2017 R. ORAZ NOWELIZACJA PIT od 01.01.2018 r. – 15.01.2018 r.

Data szkolenia:

15 styczeń 2018 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie podatkowym wchodzącymi w życie  od 1 stycznia 2018 r. w zakresie podatku od dochodowego od  osób fizycznych PIT
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw.
 • Szkolenie zapewnia poznanie praktycznych aspektów rozliczenia podatkowego pracowników, zleceniobiorców i innych osób za 2017 r.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. oraz problemów występujących w rozliczeniach rocznych
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).

Odbiorcy:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Program szkolenia:

1. Zmiany w zakresie zwolnień z podatku PIT od 2018 r.:

 • Podniesienie limitów zwolnień, w tym z tytułu zapomóg, wykonywania funkcji społecznych, ZFŚS;
 • Zmiana limitu w wygranych w konkursach z 760,00 zł. do 2.000,00 zł.;
 • Likwidacja niektórych zwolnień;
 • Dodane zwolnienie odnośnie pomocy służbom państwowym, za udział w szkoleniach z niektórych dziedzin;
 • Funkcjonowanie limitów i zwolnień w 2017 r. i od 2018 r. – wymagane oświadczenia i zasady rozliczeń.

2. Zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku:

 • Podniesienie kwoty wolnej od podatku;
 • Zasady wyliczania kwoty wolnej od podatku w 2017 r. i w 2018 r.;
 • Założenia funkcjonowania kwoty wolnej od podatku – jak wyliczać kwotę w trakcie roku;
 • Kwota wolna od podatku wyliczana w zaliczkach miesięcznych w 2017 r. i 2018 r.;

 3. Zmiany w zakresie rozliczania kosztów podatkowych:

 • Podniesienie kosztów zryczałtowanych z tytułu dojazdu do pracy;
 • Limit kosztów zryczałtowanych w 2017 r. i 2018 r.
 • Podniesienie limitu przy 50% kosztach z tytułu praw autorskich;
 • Funkcjonowanie limitu za 2017 r. i od 2018 r. – różnice

4. Odliczanie od dochodu:

 • Zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej – podniesienie kwot limitów, rozszerzenie kręgu osób opiekunów;
 • Przywrócenie starych uregulowań w zakresie ulgi z tytułu krwiodawstwa

5. Pozostałe zmiany w podatku PIT mające wpływ na rozliczenie za 2018 r.

 • Oświadczenia małżonków o wspólnym rozliczaniu się oraz w zakresie przychodów z najmu – nowe wzory;
 • Brak obowiązku powiadomienia o prowadzeniu PKPiR;
 • Zmiany w zakresie wpłat zaliczek na podatek w zakresie działalności gospodarczej;
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. i w 2018 r.

6. Zmiany w podatku PIT obowiązujące od 2017 r.:

 • Stawka za godz. w umowach zlecenia – problemy praktyczne w stosowaniu;
 • Obniżenie podatku PIT do 15%;

7. Problemy związane z rozliczaniem pracowników:

 • prawidłowe rozliczanie podróży służbowych;
 • kwota wolna od opodatkowania a oświadczenia pracowników;
 • świadczenia wypłacane po ustaniu stosunku pracy;
 • opodatkowanie odszkodowań ze stosunku pracy;
 • rozliczanie świadczeń w przypadku śmierci pracownika
 • nieodpłatne świadczenia: ubezpieczenia, pakiety medyczne – zasady rozliczeń;
 • korzystanie z samochodu  służbowego – aktualne kontrole podatkowe.
 • funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

8. Dokumenty formalne związane z wypłacanymi należnościami:

 • Druki PIT 11 oraz PIT 8 C- omówienie zmian i zasad wypełnienia
 • Formularz ORD-W
 • Informacja IFT – 1 oraz IFT – 3 jako podstawa rozliczania nierezydentów;
 • Zeznanie PIT 4R oraz PIT – 8AR
 • Zasady korekt informacji i zeznań podatkowych
 • Problemy praktyczne związane z wypełnianiem i składaniem formularzy podatkowych, w tym podpisywanie deklaracji, najczęściej pojawiające się błędy.

9. Dyskusja z Uczestnikami.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16 – letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz w międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie 2008 i 2010, oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Comments are closed.