PODRÓŻE SŁUŻBOWE – najnowsze zmiany i orzecznictwo – 04.10.2017 r.

Data szkolenia:

04 październik 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych,
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju i poza jego granicami
 • Na szkoleniu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe wydane w 2015 r. w związku z podróżami służbowymi i rozliczaniem delegacji, w tym w odniesieniu do opłat autostradowych i parkingowych oraz podróży służbowych kierowców
 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian w zakresie rozliczania podróży służbowych i samochodu

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie uregulowań prawnych związanych z podróżami służbowymi i ich skutków dla podatników
 • Uczestnicy szkolenia poznają zmienione uregulowania i problemy podatkowe występujące w związku z podróżami służbowymi i samochodami;
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu
 • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych

Odbiorcy:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników i innych osób na terenie kraju i poza jego granicami;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników;
 • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające liczne wyjazdy służbowe na terenie kraju i poza jego granicami.

Program szkolenia:

1. Oddelegowanie pracowników po zmianach od 18 czerwca 2016 r.:

 • Pojęcie oddelegowania na gruncie prawa podatkowego oraz zmienionych przepisów;
 • Obowiązki informacyjne w przypadku oddelegowania pracowników na teren kraju
 • - oddelegowanie a podróż służbowa;
 • - czas trwania delegowania a zmiana umowy o pracę;
 • - zasady opodatkowania osób oddelegowanych;
 • - składki ZUS a oddelegowanie;
 • - dokumenty związane z przyjazdem pracownika do danego państwa oraz cudzoziemca do Polski – zasady wypełniania druków ORD – W;
 • Nowe uprawnienia dla PIP związane z kontrolą oddelegowania pracowników na teren kraju;
 • Uregulowania unijne i obowiązki formalne związane z wysyłaniem naszych pracowników za granicę w podróż służbową oraz oddelegowanie

2. Zasady wypłaty diety i ryczałtów przed i po zmianach oraz nowe zasady ich wyliczania:

 •   dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom;
 •   dieta zagraniczna – kiedy i czy zawsze?
 •   Zasady wypłacania i zmiany ryczałtów wypłacanych pracownikom;
 •   limity ryczałtów za noclegi zagraniczne;
 •   limit za noclegi krajowe – zasady stosowania
 •   NOCLEG ZE ŚNIADANIEM– problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne;
 •   problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu itp.

3.Rozliczanie podróży służbowej:

 • Nowy druk delegacji
 • Podróż zagraniczna do kilku państw;
 • moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – problemy praktyczne;
 • wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
 • praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie;

4.Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:

 • polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu – kto i kiedy podpisuje;
 • skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
 • potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
 • rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
 • dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
 • data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
 • oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania

6. Rozliczanie samochodu w przepisach podatkowych w 2017 r.:

 •   jazdy lokalne;
 •   jazdy zamiejscowe;
 •   kilometrówka;
 •   wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych a zwrot opłat ponoszonych z podróżą służbową, w tym koszty parkingu.

7. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:

 •   rozliczanie kosztów leczenia za granicą – NOWE OGRANICZENIA i ich znaczenie praktyczne;
 •   opłaty za autostradę i parking jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – czy najnowsze interpretacje podatkowe mają uzasadnienie prawne?;
 •   rozliczanie podróży służbowych w razie braku zaliczki;
 •   ZALICZKA A ROZLICZENIE DELEGACJI w walucie obcej;
 •   nowe uregulowania związane z przeliczaniem waluty obcej na złote polskie;
 •   Ubezpieczenia w trakcie podróży służbowych a możliwość zaliczenia w KUP;
 •   Obowiązek posiadania badań lekarskich przez „osoby korzystające z samochodu w celach służbowych” – kto i kiedy powinien posiadać badania, podmioty sprawdzające wykonania obowiązku.

8. Dyskusja z uczestnikami.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16 – letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz w międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie 2008 i 2010, oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Comments are closed.