Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – jak przygotować się do kontroli projektu – 10.05.2017 r.

Data szkolenia:

10 maj 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

09:00-14:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących aktualnie metod i zasad przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych z środków UE,  praktycznych aspektów prowadzenia kontroli projektów oraz zasad przygotowania projektu do kontroli. W ramach szkolenia omówione zostaną kwestie uchybień, nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych w projektach.

Korzyści dla uczestników:

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą aktualną wiedzę dot. obowiązków beneficjenta samorządowego w związku z przeprowadzaną kontrolą, zasad przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych z środków UE, rodzajów kontroli i uprawnień zespołu kontrolującego, zastrzeżenia beneficjenta do informacji pokontrolnej. Nabędą umiejętności postępowania w sytuacji zdiagnozowania uchybienia,  nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w projektach.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie będzie prowadzone w 40% jako wykład i w 60% jako interaktywne warsztaty z omawianiem konkretnych przykładów. Praca w grupach.

Odbiorcy:

 

Program szkolenia:

KONTROLA W SYSTEMIE WDRAŻANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020

 1. Podstawy prawne
 2. Podział kompetencyjny
 3. Zadania instytucji zarządzającej, pośredniczącej, wdrażającej, certyfikującej i audytowej
 4. Inne  uprawnione  podmioty do przeprowadzania kontroli projektów unijnych

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PROJEKTU

 1. Typ kontroli
 2. Rodzaje prowadzonych kontroli
 3. Zakres czynności sprawdzających – (listy sprawdzające)
 4. Metodyka doboru projektów i obszarów kontroli
 5. System weryfikacji wydatków
 6. Realizacja obowiązków kontrolnych
 7. Uprawnienia zespołu kontrolnego
 8. Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych
 9. Etyka i zasady pracy kontrolera

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT DO KONTROLI  

 1. Przygotowanie zespołu projektowego do kontroli
 2. Osoby decyzyjne w JST a kontrolerzy – wzajemne relacje
 3. Przygotowanie dokumentacji projektowej do kontroli
 4. Wewnętrzny monitoring tego co zostało zakupione lub/i wytworzone w ramach projektu
 5. Zastrzeżenia beneficjenta  lub odmowa podpisania informacji pokontrolne

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

 1. Uchybienie,  nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projekcie
 2. Nieprawidłowości podlegające i nie podlegające raportowaniu do KE
 3. Obowiązujące uregulowania w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi

NAJCŚCIEJ WYSTĘPUCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH W OBSZARACH

 1. Udzielania zamówień publicznych
 2. Wydatkowania funduszy niezgodnie z celem, przeznaczeniem
 3. Osiągnięcia rezultatów w projekcie
 4. Poprawności otrzymywanych i wystawianych dokumentów finansowych
 1. Partnerstwa w projektach

NAJCŚCIEJ WYSTĘPUCE NADUŻYCIA FINANSOWE W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

 1. Zmowy przetargowe
 2. Konflikt interesów
 3. Korupcja
 4. Fałszerstwo dokumentów

SKUTKI I KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKCIE

 1. Sankcje dla Wnioskodawcy
 2. Artykuł 207 ustawy o finansach publicznych
 3. Odzyskiwanie środków

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Ekonomista, 12-letnia działalność szkoleniowa w formie szkoleń zamkniętych jak i otwartych z tematyki funduszy unijnych; doświadczenie w zakresie kształcenia kadry kierowniczej, zarządzającej jak i pracującej na innych szczeblach  (ponad 20 tys. przeszkolonych osób) w tym na zlecenie MIR, MS, NIK, MPiPS, WUP,  PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i wojewódzkich. Wiele pozytywnych opinii uczestników szkoleń.

Ekspert  w zakresie opracowywania projektów unijnych i zarządzania projektami; rozliczania i kontroli przyznanych dotacji. Specjalista przygotowujący do kontroli członków zespołów kontrolnych w IZ, IP oraz IW. Status stałego trenera  w jednej z instytucji kontrolnych szczebla centralnego  

Comments are closed.