Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 28.09.2017 r.

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -  Konkurs na punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Data szkolenia:

28 wrzesień 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Pracownicy administracji samorządowej zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz przekazywaniem i rozliczaniem dotacji, jak również przedstawiciele NGO.

Program szkolenia:

1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

2. Przygotowanie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, powiązanie z budżetem i konkursami ofert.

3. Elementy ogłoszenia konkursowego.

4. Omówienie druku oferty – zmiany w odniesieniu do dotychczasowego druku oferty:

·         wymagania w stosunku do ogłoszenia – określenie rezultatów zadania,

·         nowy wymiar kosztorysu, zasady angażowania wkładu rzeczowego,

·         wymogi dotyczące załączników.

·         Nowa oferta stosowana przy reegrantingu.

5. Umowa realizacji zadania publicznego:

·         umowa stosowana w procedurze konkursowej,

·         umowa stosowana w mechanizmie małych grantów,

·         umowa przy zlecaniu zadania w trybie reegrantingu,

·         zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,

·         przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,

·         prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,

·         procedura zwrotu dotacji,

·         załączniki do umowy.

6. Sprawozdanie z realizacji zadania:

·         Elementy sprawozdania,

·         Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,

·         Złączniki do sprawozdania,

7. Omówienie oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

8. Nieodpłatna pomoc prawna- przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na wybór organizacji prowadzących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia)

Prowadzący:

Trener zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2013 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Comments are closed.