SPRAWOZDAWCZOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2017 WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW – 12.01.2018 r.

Data szkolenia:

12 styczeń 2018 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pomoc w prawidłowym wykazywaniu danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo – księgowe jednostek samorządu terytorialnego na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń.

Korzyści ze szkolenia:

Szkolenie ma pomóc prawidłowo sporządzać poszczególne wzory sprawozdań pracownikom przygotowującym projekty sprawozdań.

Odbiorcy:

Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

Program szkolenia:

I. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej

1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

Rb-27 S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

Rb-28 S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

Rb-27 ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – jeżeli realizuje takie zadania i osiąga dochody;

Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – jeżeli realizuje takie zadania;

Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;

Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;

Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Rb-PDP  – sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodach podatkowych gmin;

Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego; 

II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych

1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z

Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;

Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.

III. Nowy obowiązek sprawozdawczy w roku 2018 –  rozporządzenie MRiF z 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

1. Omówienie projektowanego wzoru sprawozdania SP-1.

Cena szkolenia:
299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).
Prowadzący:
Ekonomista, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w tym zakresie, wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych w Polsce.

Comments are closed.