Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 stycznia 2021 r. pod poz. 83 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego...

Uchwała nr 6 RM zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego - już obowiązuje

W Monitorze Polskim z dnia 12 stycznia 2021 r. opublikowano pod pozycją 26 Uchwałę Nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (13 stycznia 2021 r.)....

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów

W Monitorze Polskim z dnia 11 stycznia 2021 r. opublikowano pod pozycją 11 obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów....

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025

W Monitorze Polskim z dnia 11 stycznia 2021 r. opublikowano pod pozycją 10 uchwałę nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025....

Rozporządzenie o wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 stycznia 2021 r. opublikowano pod pozycją 67 rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej....

Zmiana do ustawy o drogach publicznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2021 r. opublikowano pod pozycją 54 ustawę z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw....

Tekst jednolity ustawy o dochodach jst

W Dzienniku Ustaw z dnia 08 stycznia 2021 r. opublikowano pod pozycją 38 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego....

Nowe rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw z dnia 07 stycznia 2021 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: - z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych – poz. 26; - z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej – poz. 31....

Publikacja rozporządzeń dotyczących zamówień publicznych.

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2020 r. opublikowano pod pozycją:   - 2434 rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - 2439 rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych...

ŻYCZENIA NA NOWY ROK!

ŻYCZENIA NA NOWY ROK! Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek, składa najlepsze życzenia na Nowy Rok 2021. W Nowym Roku życzymy spełnienia marzeń i zrealizowania planów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Niech najbliższe dwanaście miesięcy obfituje w sukcesy i zdrowie.  ...

Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 2396, rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.             Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i stosuje się po raz pierwszy do sporządzania kwartalnych sprawozdań za I kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021....

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 2384,rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021....

Wzór planu postępowań o udzielenie zamówień, opublikowany.

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 2362, rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy  i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień. W załączniku do rozporządzenia określono wzór planu postępowań o udzielenie zamówień. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  ...

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 2361, ustawę z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw....

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE!!!

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE!!! Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek życzy radosnych, pełnych miłości i ciepła Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych.  ...