System kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych – 19.06.2017 r.

Data szkolenia:

19 czerwiec 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

  • przedstawienie dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej, w tym korzyści wynikających z procesu zarządzania ryzykiem i samooceny stanu kontroli zarządczej,
  • udowodnienie, iż sprawnie funkcjonujące elementy kontroli zarządczej mogą być dobrze działającymi narzędziami wspierającymi zarządzanie jednostką,
  • przedstawienie zmian funkcjonowania tych elementów kontroli zarządczej w jednostce, które są dla pracowników niezrozumiałe, traktowane są jako biurokratyczny obowiązek wypełniania niezrozumiałych tabel i ankiet.

Odbiorcy:

Pracownicy każdego typu jednostki sektora finansów publicznych w tym członkowie kadry zarządzającej, koordynatorzy systemu kontroli zarządczej, audytorzy wewnętrzni.

Program szkolenia:

1. Kontrola zarządcza -  wprowadzenie

  • Co to jest kontrola zarządcza? – podstawowe definicje i pojęcia.
  • Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych.
  • z czego wynikają problemy z prawidłowym rozumieniem pojęcia kontroli zarządczej i związane z tym błędy we wdrażaniu elementów systemu?
  • Cele kontroli zarządczej, podział zadań i kompetencji w ramach jednostki oraz jednostkach podległych i nadzorowanych – prawne podstawy oraz zakres kontroli zarządczej wg ustawy o finansach publicznych a „Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz standardy i wytyczne ministerialne.

2. Omówienie standardów kontroli zarządczej opublikowanych komunikatem Ministra Finansów – obowiązki wynikające z ich treści dla administracji publicznej:

2.1 Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki w tym:

- przestrzeganie wartości etycznych,

- kompetencje zawodowe,

- struktura organizacyjna,

- delegowanie uprawnień.

2.2 Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów w tym:

- określenie celu istnienia jednostki (misji),

- system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki.

2.3 Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem:

- Omówienie i wyjaśnienie definicji: ryzyko; czynniki ryzyka, apetyt na ryzyko, zarządzanie ryzykiem, mapa ryzyka.

- Cele i zasady zarządzania ryzykiem – w jakim celu dokumentujemy proces zarządzania ryzykiem ?

- Kto i jakie korzyści jednostka może uzyskać w związku z dokumentowaniem procesu zarządzania ryzykiem.

- Czy wprowadzenie procedury zarządzania ryzykiem jest kosztownym i pracochłonnym działaniem ? – przykłady skutecznych, bezkosztowych wdrożeń w administracji publicznej.

- Omówienie zakresu procedury zarządzania ryzykiem  – prezentacja przykładowych metod dokumentowania analizy ryzyka.

- Przedstawienie nieskutecznych metod wdrożenia i stosowania procedury zarządzania ryzykiem – jakich błędów należy się wystrzegać – dlaczego metody matematyczne analizy ryzyka w przypadku administracji publicznej nie mają sensu ?

- Jak krok po kroku wprowadzić procedurę zarządzania ryzykiem? – kryteria sukcesu

2.4 Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:

- dokumentowanie systemu kontroli zarządczej  – dlaczego w jednostkach administracji publicznej nie powinny istnieć „regulaminy kontroli zarządczej” ? Przykłady dobrych praktyk dokumentowania systemu.

- sprawowanie nadzoru,

- ciągłość działalności,

- ochrona zasobów,

- szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,

- mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.

2.5 Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji:

- pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji,

- komunikacja wewnętrzna,

- komunikacja zewnętrzna.

2.6 Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny:

- system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań,

- ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki (samoocena KZ),

- Jak krok po kroku przeprowadzić samoocenę – dlaczego ankiety samooceny z dwoma wariantami odpowiedzi (tak/nie) nie przynoszą korzyści ?

- Cel przeprowadzenia samooceny.

- prezentacja podsumowania procesu samooceny oraz możliwych wniosków z nich wynikających.

- ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego,

- źródła informacji o stanie kontroli zarządczej.

3. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

  • rola kierownika jednostki, udział kadry zarządzającej  i pracowników  w przygotowaniu oświadczenia
  • przedstawienie źródeł   informacji na podstawie których składane jest oświadczenie.
  • Plan działalności o raz sprawozdanie z działalności jako element zapewnienia do oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Audytor wewnętrzny od roku 2002, obecnie Kierujący Stanowiskiem ds. Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażającej PO KL. Od roku 2010 niezależny Członek Komitetu Audytu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.​ Posiada międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego CGAP. Współautor zasad współpracy komórek audytu wewnętrznego instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W latach 2009-2012 Kierownik projektu realizowanego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wcześniej odpowiedzialny za realizację projektu inwestycyjnego w ramach ZPORR, działanie 1.3.2. Obecnie zatrudniony także na stanowisku doradcy burmistrza w jednej z podwarszawskich gmin.
Osoba odpowiedzialna za wdrożenie wybranych elementów systemu kontroli zarządczej w ponad 20 jednostkach sektora finansów publicznych (samoocena stanu kontroli zarządczej, proces zarządzania ryzykiem).
Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia dla projektodawców zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także audytorów i kontrolerów m.in. z zakresu przygotowania się do kontroli i audytu projektów, zarządzania projektami, wdrażaniem zasad analizy ryzyka, a także dla instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających z powyższego zakresu.

Comments are closed.