ABC W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (10 DNIOWY) - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-05-18

czytaj więcej

TARCZA PRZECIWWIRUSOWA - NOWE UREGULOWANIA PRAWNO - PODATKOWE - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-05-25

czytaj więcej

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTCE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-05-26

czytaj więcej

FUNKCJA I PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-05-27

czytaj więcej

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-05-28

czytaj więcej

DOCHODZENIE PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH W DRODZE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ – NOWE REGULACJE PRAWNE WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-05-28

czytaj więcej

POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ I JEJ ARCHIWIZACJA - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-05-29

czytaj więcej

SPIS Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W JSFP - ZASADY, DOKUMENTACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEPROWADZENIE I ROZLICZENIE - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-06-01

czytaj więcej

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W 2020 ROKU J.S.T. ORAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-06-02

czytaj więcej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE: BILANS, RACHUNEK ZYSKU I STRAT, ZMIANY W FUNDUSZU - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-06-03

czytaj więcej

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PONOWNEGO OTWARCIA INSTYTUCJI KULTURY W STANIE EPIDEMII. JAKIE DZIAŁANIA WINIEN PODJĄĆ DYREKTOR SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY. NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA W IK W CZASIE EPIDEMII - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-06-03

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA II KWARTAŁ 2020 R. W J.S.T. I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-06-04

czytaj więcej

ZFŚS W 2020 R. PO ZMIANACH NAJNOWSZE ORZECZNICTWO ORAZ WYJAŚNIENIA MF - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-06-05

czytaj więcej

PRAWO PRACY W DOBIE KRYZYSU EPIDEMICZNEGO - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-06-05

czytaj więcej

BILANS SKONSOLIDOWANY I BŁĘDY W SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ J.S.T. (2 dniowe) - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-06-08

czytaj więcej

Oferta Szkoleń