INSTYTUCJE KULTURY - AKCJA BILANS 2020 - Szkolenie ON-LINE

Pobierz plik oferty szkolenia w pdf: Oferta szkolenia pdf

Szkolenie realizowane w formie on-line.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 25 styczeń 2021 r. godz.: 09.00-13.00
Cena: 290 zł netto/os*
*cena bez VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Uczestnikom szkolenia, którzy się zgłoszą zapewniamy dzień przed szkoleniem połączenie testowe.


Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony poniżej.

PROWADZĄCY:

Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu  pozycji książkowych w tym pozycji pn.: „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury”, oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

 PROGRAM:

I. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA W INSTYTUCJACH  KULTURY.


1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont - po nowelizacjach.
2. Ujęcie w  księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym:
a. zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym;
b. błędów z lat poprzednich;
c. zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania.
3. Należności, zobowiązania oraz odsetki - odpisy aktualizacyjne  ( w tym - zmiany od 1.01.2020 r.).
4. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów (m.in.: międzyokresowych) - dotacji podmiotowych, celowych, inwestycyjnych, kosztów (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat),  funduszy - schematy księgowań z wyjaśnieniami.
5. Ewidencja księgowa  materiałów (w tym: materiałów bibliotecznych), towarów, wyrobów gotowych, wydawnictw, muzealiów -  oraz  ich  odpisy aktualizacyjne.
6. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie ( Inwestycje) :
a. Źródła ich finansowania oraz  ujęcie i ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych -  po zmianach;
b. Środki trwałe - ich przyporządkowanie  do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł- w tym: umorzenie i amortyzacja;
c. Wartości niematerialne i prawne -  system OEM, BOX;
d. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) - wg. nabycia i kosztów wytworzenia.
7. Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji - rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory)  - z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11- w dobie epidemii.
a. Metody  inwentaryzacji  (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja….).
b. Przygotowanie   obszarów   inwentaryzacji – etapy jej przeprowadzenia.
c. Podział  obowiązków  oraz  kompetencje  w   zakresie inwentaryzacji   (kierownika jednostki, głównego księgowego, członków komisji inwentaryzacyjnej, członków zespołów spisowych….).
d. Dokumentacja   inwentaryzacyjna (instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie kierownika jednostki, arkusze spisu z natury, skontrum  zbiorów bibliotecznych, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, sprawozdanie   z przebiegu spisu z natury, protokoły, zestawienia ….).
e. Różnice inwentaryzacyjne.
8. Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja - zasady.
9. Korekty roczne VAT.

II. E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE - zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdania:
a. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
b. Bilans i Rachunek Zysków i Strat,
c. Sprawozdanie ze zmian w Funduszach oraz z tytułu Przepływów,
d. Dodatkowe informacje i objaśnienia - załącznik  do sprawozdania,
e. Badanie przez  audytora - obowiązek?,
Publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub  brak publikacji.

 

Rejestracja on-line - Szkolenie
Tytuł szkolenia:
Dane do faktury:
NABYWCA (nazwa firmy): *
Temat:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy):
ODBIORCA (nazwa firmy):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Dodatkowe informacje:
Telefon: *
E-mail: *
Osoba do kontaktu:
Załącznik:
Osoby zgłaszane na szkolenie:
Imie, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Administratora.

Oferta Szkoleń