RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Szkolenie ON-LINE

Pobierz plik oferty szkolenia w pdf: Oferta szkolenia pdf

Szkolenie realizowane w formie on-line.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 18 styczeń 2021 r. godz.: 09.00-13.00
Cena: 290 zł netto/os*
*cena bez VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Uczestnikom szkolenia, którzy się zgłoszą zapewniamy dzień przed szkoleniem połączenie testowe.

 
Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony poniżej.

PROWADZĄCY:

Praktyk, ceniony wykładowca w jednostkach sektora finansów publicznych, specjalista w zakresie sprawozdawczości finansowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji w tym zakresie.

 PROGRAM:
 1. Przepisy i wyjaśnienia dotyczące rachunkowości, w tym sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, oraz najczęściej występujące nieprawidłowości.
 2. Zamknięcia ksiąg rachunkowych w świetle obowiązujących przepisów o rachunkowości, w tym nadrzędne zasady prowadzenia rachunkowości, inwentaryzacja okresowa.
 3. Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych ze spłatą zobowiązań zaliczanych do długu publicznego („pożyczka”) zaciąganych po 1 stycznia 2019 r. przez kierowników samorządowych jednostek budżetowych oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu Rb-28S i Rb-Z.
 4. Wpływ przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na zakres danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa)
 5. Zasady ewidencji w księgach jednostki budżetowej typowych operacji dotyczących jej działalności oraz prezentacja sald kont bilansowych w sprawozdaniu finansowym ze szczególnym uwzględnieniem zakresu danych wykazywanych w „Informacji dodatkowej”, w tym wyceny i ewidencji:
 • wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych;
 • obcych środków trwałych;
 • rozrachunków, przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysków i strat;
 • rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów;
 • rezerw.
 1. Operacje ewidencjonowane na koncie „Fundusz jednostki” wykazywane w „Zestawieniu zmian w funduszu”.
 2. Zasady wyceny i ewidencji operacji w księgach rachunkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: rezerwa na niewygasające wydatki, operacje niekasowe korygujące skumulowany wynik budżetu.
 3. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Odpowiedzi na pytania.

 

Rejestracja on-line - Szkolenie
Tytuł szkolenia:
Dane do faktury:
NABYWCA (nazwa firmy): *
Temat:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy):
ODBIORCA (nazwa firmy):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Dodatkowe informacje:
Telefon: *
E-mail: *
Osoba do kontaktu:
Załącznik:
Osoby zgłaszane na szkolenie:
Imie, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Administratora.

Oferta Szkoleń