SPRAWOZDANIA Z OCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 R. PO ZMIANIE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH. PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI ZARZĄDCZEJ w 2021 r. - Szkolenie ON-LINE

Pobierz plik oferty szkolenia w pdf: Oferta szkolenia pdf

Szkolenie realizowane w formie on-line.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 25 styczeń 2021 r. godz.: 09.00-13.00
Cena: 290 zł netto/os*
*cena bez VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Uczestnikom szkolenia, którzy się zgłoszą zapewniamy dzień przed szkoleniem połączenie testowe.


Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony poniżej.

PROWADZĄCY:

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Prowadzi własną Kancelarię Rachunkową.
Szkolenia, wykłady dla sektora finansów publicznych - jednostek państwowych i samorządowych oraz prywatnych przedsiębiorców. Współpracuje z jednostkami samorządowymi w tym z  placówkami oświaty i kultury. Autorka licznych opracowań i prezentacji.

 PROGRAM:

I.
PRZEPISY OKREŚLAJĄCE ZASADY KONTROLI ZARZĄDCZEJ:
 1. Cel kontroli zarządczej
 2. Nowe podejście do wyznaczanych celów  i kompetencji jednostek samorządowych oraz oraz jednostek im podległych po zmianie Ustawy o Finansach Publicznych
 3. Podstawowe funkcje kontroli zarządczej
 4. Cele i zarządzanie ryzykiem
II. IDENTYFIKACJA, ANALIZA I OCENA RYZYKA:
 1. Omówienie czynników ryzyka na przykładach stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych
 2. Wybór metody szacowania ryzyka w zależności od rodzaju i działalności placówki.
 3. Sposób pomiaru istotności ryzyka oraz przypisanie odpowiedzialności osobom odpowiedzialnym za realizację zadań naprawczych i korygujących.
 4. Opracowanie rejestrów ryzyk występujących w jednostkach sektora finansów publicznych.
 5. Jak przygotować okresowy raport na podstawie przeglądu ryzyk i reakcji na to ryzyko.
 6. Podejmowanie odpowiednich działań w celu zminimalizowania ryzyka – mapowanie.
 7. Monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk i podejmowanie działań naprawczych.
 8. Raportowanie.
 9. Wybór koordynatora (zespołu) odpowiedzialnego za koordynację kontroli zarządczej.
III. ZAPEWNIENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ:
 1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej: rola kierownika jednostki, udział kadry zarządzającej i pracowników – przedstawienie źródeł informacji na podstawie których
 2. składane jest oświadczenie
 3. Plan działalności oraz sprawozdanie z działalności jako element zapewnienia do oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
 4. Jak wybrnąć z najtrudniejszych sytuacji przy realizowaniu kontroli zarządczej, gdy sprawozdanie nie odzwierciedla stanu faktycznego jednostki.
 5. Co zrobić, aby uniknąć konsekwencji wynikającej z nieprawidłowej sprawozdawczości.
 6. Działania naprawcze i korygujące w sytuacji niepełnej realizacji kontroli zarządczej.
IV. DZIAŁANIA JAKIE NALEŻY WYKONAĆ PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ:
 1. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe funkcjonowanie KZ w świetle znowelizowanej ustawy o dyscyplinie finansów publicznych.
 2. Najczęściej występujące błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli MF, NIK, RIO.
 3. Wzór rocznego sprawozdania w formie opisowej z funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządowych za 2020 r.

 

Rejestracja on-line - Szkolenie
Tytuł szkolenia:
Dane do faktury:
NABYWCA (nazwa firmy): *
Temat:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy):
ODBIORCA (nazwa firmy):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Dodatkowe informacje:
Telefon: *
E-mail: *
Osoba do kontaktu:
Załącznik:
Osoby zgłaszane na szkolenie:
Imie, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Administratora.

Oferta Szkoleń