SPRAWOZDAWCZOŚĆ J.S.T. ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2020 R. WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - Szkolenie ON-LINE

Pobierz plik oferty szkolenia w pdf: Oferta szkolenia pdf

Szkolenie realizowane w formie on-line.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 19 styczeń 2021 r. godz.: 09.00-13.00
Cena: 290 zł netto/os*
*cena bez VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Uczestnikom szkolenia, którzy się zgłoszą zapewniamy dzień przed szkoleniem połączenie testowe.

 
Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony poniżej.

PROWADZĄCY:

Mgr Krystyna Gąsiorek - Ekonomista, od 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

 PROGRAM:

I. Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdawczość oraz korekty sprawozdań:

1. Kto odpowiada za sporządzenie i złożenie sprawozdań;
2. Kiedy należy złożyć korektę sprawozdania budżetowego, a kiedy w zakresie sprawozdań z operacji finansowych.

II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
  • Rb-27 S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
- Jak należy wykazać: część oświatową subwencji ogólnej; dane w paragrafie 001; dochody realizowane przez urzędy skarbowe;
- Jak wykazujemy dane wynikające ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika;
- Kiedy nie należy wykazywać danych w kolumnie „zaległości netto”;
  • Rb-28 S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
- Czy zaangażowanie, może być wyższe od planu?
- Kiedy stosować symbol 4990.
  • Rb-27 ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
- w jakich paragrafach prezentujemy dochody w tym zakresie.
  • Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
- kto i kiedy wykazuje dane w części A i B sprawozdania
  • Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;
- czy należy wykazywać kredyty krótkoterminowe zaciągany przez jednostki samorządu terytorialnego.
- jak należy wykazać udzieloną pożyczka przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniu.
  • Rb-30S - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;
- jak należy prezentować dotację celową na inwestycje oraz dotacje przedmiotowe w sprawozdaniu;
- prezentowanie amortyzacji w sprawozdaniu.
  • Rb-34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
  • Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego;
  • Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu;
III. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych.
1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;
- jak prezentujemy zakup na raty, umowa nienazwana itp. w sprawozdaniu Rb-Z.
- kiedy instytucja kultury pokazuje dane w części E sprawozdania Rb-Z.
Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;
- Czy depozyty pokazujemy w sprawozdaniu;
- Jak wykazujemy część oświatowa subwencji oraz udziały w podatkach w sprawozdaniu za IV kwartał;
- Zaliczki, nadpłaty, refundacje w sprawozdaniu Rb-N.
Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z
- czy w sprawozdaniu za IV kwartał mogą wystąpić dane w wierszu depozyty.
Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
- kiedy sporządzamy sprawozdanie Rb-UZ;
- jak należy prezentować dane w zakresie części C3 i C4 sprawozdania.
Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.

IV. Pytania.
 

Rejestracja on-line - Szkolenie
Tytuł szkolenia:
Dane do faktury:
NABYWCA (nazwa firmy): *
Temat:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy):
ODBIORCA (nazwa firmy):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Dodatkowe informacje:
Telefon: *
E-mail: *
Osoba do kontaktu:
Załącznik:
Osoby zgłaszane na szkolenie:
Imie, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Administratora.

Oferta Szkoleń