ŚRODKI TRWAŁE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ICH KLASYFIKACJA I INWENRARYZACJA W PRAKTYCE ... - Szkolenie ON-LINE

Pobierz plik oferty szkolenia w pdf: Oferta szkolenia pdf

ŚRODKI TRWAŁE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ICH KLASYFIKACJA I INWENRARYZACJA W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN DLA PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – w tym dla Sektora Oświaty i Kultury

Szkolenie realizowane w formie on-line.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 25 styczeń 2021 r. godz.: 09.00-13.00
Cena: 290 zł netto/os*
*cena bez VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Uczestnikom szkolenia, którzy się zgłoszą zapewniamy dzień przed szkoleniem połączenie testowe.


Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony poniżej.

PROWADZĄCY:

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Prowadzi własną Kancelarię Rachunkową.
Szkolenia, wykłady dla sektora finansów publicznych - jednostek państwowych i samorządowych oraz prywatnych przedsiębiorców. Współpracuje z jednostkami samorządowymi w tym z  placówkami oświaty i kultury. Autorka licznych opracowań i prezentacji.

 PROGRAM:

I. Środki trwałe i ich klasyfikacja:
 1. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych,
 2. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały - w aspekcie Ustawy o Rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11,
 3. Wartość początkowa środka trwałego (cena nabycia, koszt wytworzenia),
 4. Podział i i zasady klasyfikowania środków trwałych,
 5. Najnowsze zmiany w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sektorze finansów publicznych.
 6. Termin i zakres obowiązywania nowej KŚT 2016 oraz klucze powiązań KŚT 2010 - KŚT 2016 i KŚT 2016 - KŚT 2010,
 7. Charakterystyka zmian dotyczących nowego sposobu klasyfikacji oraz nazewnictwa grup, podgrup oraz rodzajów, w tym: grupy 0, grupy 4 oraz grupy 6,
 8. Środki trwałe własne i obce – jak ewidencjonować i jak i kiedy inwentaryzować
II. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych:
 1. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego - cena nabycia, koszt wytworzenia,
 2. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – problem z ustaleniem dolnej granicy wartości, zasady jej ustalania oraz najczęściej pojawiające się nieprawidłowości,
 3. Jak ewidencjonować zestawy komputerowe, części składowe i peryferyjne?
 4. Jak ewidencjonować środki trwałe w przypadku przemieszczania lub  korzystania z kilku monitorów jednocześnie?
 5. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
 • określenie ceny nabycia,
 • kosztu wytworzenia,
 • wartości godziwej,
 • trwałej utraty wartości
III. Środki trwałe w budowie, a pojęcie inwestycji wg ustawy o rachunkowości:
 1. Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku):
 • pojęcie środków trwałych w budowie,
 • zasady ewidencji środków trwałych w budowie,
 • jakie wydatki można zaliczyć do wydatków inwestycyjnych.
 1. Zasady rozliczenia inwestycji i przyjęcia do ewidencji środków trwałych,
 2. Kiedy i jaką metodą należy inwentaryzować inwestycje w toku.
 3. Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości dotyczące inwentaryzacji środków trwałych w budowie wg organów kontroli i GKO
IV. Co to są części składowe i peryferyjne środków trwałych ?
V. Dokumentacja dotycząca ewidencji środków trwałych w przypadku:
 • nabycia,
 • nieodpłatnego przekazania,
 • nieodpłatnego otrzymania,
 • przeniesienia, przemieszczenia,
 • likwidacji
 1. Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości  dotyczące nabycia, przekazania, otrzymania i użyczenia środków trwałych wg organów kontroli
VI. Dokumentacja dotycząca wartości niematerialnych i prawnych:
 • zakup,
 • aktualizacja,
 • rozbudowa czy ulepszenie,
 • likwidacja.
 1. Jak inwentaryzować wartości niematerialne i prawne – metoda, termin, dokumentacja.
 2. Najczęściej pojawiające się błędy dotyczące inwentaryzacji wartości niematerialnej i prawnej wg organów kontroli i GKO
VII. Zmiana miejsca użytkowania środków trwałych:
 • obowiązek czy dowolność stosowania dokumentów dot. przemieszczania środków trwałych.
VIII. Stosowanie „wywieszek” w pomieszczeniach:
 • jakie przepisy zobowiązują jednostki do stosowania „wywieszek”
w poszczególnych pomieszczeniach - obowiązek czy dowolność ?

IX. Amortyzacja środków trwałych:
1. metody, stawki – kto za to odpowiada,
2. zbiorcze i jednorazowe odpisy,
3. indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych używanych i ulepszanych,
4. ustalenie wartości rezydualnej – końcowej,
5. kiedy należy wstrzymać amortyzację ?

X. Kto odpowiada za klasyfikację i inwentaryzację środków trwałych w jednostkach obsługiwanych i obsługujących (CUW, ZUW i inne).
XI. Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – na podstawie jakich dokumentów ?
XII. Zapewnienie kontroli nad  majątkiem - przykłady i metody prawidłowego zarządzania i gospodarowania majątkiem trwałym.
XIII. Pytania i dyskusja.


 

Rejestracja on-line - Szkolenie
Tytuł szkolenia:
Dane do faktury:
NABYWCA (nazwa firmy): *
Temat:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy):
ODBIORCA (nazwa firmy):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Dodatkowe informacje:
Telefon: *
E-mail: *
Osoba do kontaktu:
Załącznik:
Osoby zgłaszane na szkolenie:
Imie, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Administratora.

Oferta Szkoleń