USTAWA PRAWO WODNE W 2021 R. - PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW, NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY, ORZECZNICTWO - Szkolenie ON-LINE

Pobierz plik oferty szkolenia w pdf: Oferta szkolenia pdf

Szkolenie realizowane w formie on-line.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 20 styczeń 2021 r. godz.: 09.00-13.00
Cena: 290 zł netto/os*
*cena bez VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Uczestnikom szkolenia, którzy się zgłoszą zapewniamy dzień przed szkoleniem połączenie testowe.

 
Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony poniżej.

PROWADZĄCY:

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego.

PROGRAM:
 1. Przepisy przejściowe do nowelizacji- sprawy wszczęte a nie zakończone (dot. m.in. pozwoleń wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw o naruszenie stanu wód na gruncie, wydawania decyzji WZ, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych itd.).
 2. Zmiany organizacyjne- nowe organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami: Wody Polskie oraz zmiana kompetencji pozostałych organów (wojewoda, starosta, wójt/burmistrz/prezydent miasta).
 3. Własność wód, obowiązki właściciela wód.
 4. Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne oraz usługi wodne.
 5. Nowe zadanie gmin- opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej- PROBLEMY PRAKTYKI, OSTATNIA NOWELIZACJA:
 6. Decyzje wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne, m.in.:
 1. decyzje związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną
 2. decyzje ustalające linie brzegu i rozgraniczające nieruchomości
 3. decyzje ustalające partycypację w kosztach utrzymania wód i utrzymania urządzeń wodnych
 4. decyzje określające części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody oraz decyzje zwalniające z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do wód
 5. decyzje nakazujące przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom-art.234  Pr.wod.- wszczynanie spraw na wniosek lub z urzędu, obowiązek wpisywania terminu, zasady przedawnienia. problem powoływania biegłych w postępowaniu, przesłanki wydania decyzji, kwestia prowadzenia postępowania egzekucyjnego, spór kompetencyjny-art.191, art.206.  Ugoda wodnoprawna (art.30 Pr.wod, art. 235 nowego Pr.wod.)
 6. decyzje zwalniające z zakazów mających na celu ochronę jakości wód
 7. decyzje związane z tworzeniem stref ochronnych ujęć wody
 8. decyzje legalizujące urządzenia wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia lub nakazujące likwidację takiego urządzenia
 9. decyzje nakazujące przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód
 10. decyzje związane z realizacją urządzeń melioracji  wodnych oraz ich utrzymywaniem melioracje wodne po zmianach
 11. decyzje związane z ochroną przeciwpowodziową
 12. pozwolenia wodnoprawne po zmianach
- zmiany dot. kręgu stron postępowania
-wymogi formalne wniosku, załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, operat wodnoprawny
-przesłanki cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
-przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
-ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
-promesa pozwolenia wodnoprawnego
-  CESJA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
6. Instytucja zgłoszenia w prawie wodnym.
7. Ocena wodnoprawna- kiedy jest wymagana, wniosek o przeprowadzenie oceny.
8. ochrona przed powodzią- zmiany dot. inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (m.in. zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.)- wraz z omówieniem przepisów przejściowych.
9. Opłaty za usługi wodne- co podlega opłacie, opłata stała i zmienna.
10. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
11. Spółki wodne i związki spółek wodnych- tworzenie, nadzór, zmiany w nowym Prawie wodnym.
12. Omówienie kompetencji wojewody w nowym Prawie wodnym (odszkodowania, kwestie związane z tworzeniem stref ochronnych i obszarów ochronnych, decyzje wydawane przez wojewodę, kwestie nadzoru nad związkami spółek wodnych itd.).
13. Problematyka aglomeracji.
14. Dyskusja, wspólna wymiana doświadczeń z praktyki uczestników, odpowiadanie na pytania (UWAGA: pytania można zadawać na każdym etapie szkolenia).

 

Rejestracja on-line - Szkolenie
Tytuł szkolenia:
Dane do faktury:
NABYWCA (nazwa firmy): *
Temat:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy):
ODBIORCA (nazwa firmy):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Dodatkowe informacje:
Telefon: *
E-mail: *
Osoba do kontaktu:
Załącznik:
Osoby zgłaszane na szkolenie:
Imie, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Administratora.

Oferta Szkoleń