WYCINKA ZIELENI W 2021 R.- OMÓWIENIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTAW POWIĄZANYCHW ZAKRESIE USUWANIA ZIELENI ... - Szkolenie ON-LINE

Pobierz plik oferty szkolenia w pdf: Oferta szkolenia pdf

WYCINKA ZIELENI W 2021 R.- OMÓWIENIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTAW POWIĄZANYCHW ZAKRESIE USUWANIA ZIELENI, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

Szkolenie realizowane w formie on-line.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 20 styczeń 2021 r. godz.: 09.00-13.00
Cena: 290 zł netto/os*
*cena bez VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Uczestnikom szkolenia, którzy się zgłoszą zapewniamy dzień przed szkoleniem połączenie testowe.

 
Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony poniżej.

PROWADZĄCY:

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego.

PROGRAM:
 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie przepisów przejściowych do nowelizacji.
 2. Omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska dot. stawek opłat za usunięcie zieleni obowiązującego od 17.07.2017 r.
 3. Zmiany związane z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków (..) dot. problematyki  usuwania drzew i krzewów na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Problematyka gminnej ewidencji zabytków.
 4. Rozporządzenie dot. pomników  przyrody.
 5. Pojęcia podstawowe- drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.
 6. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:
 1. wójt, burmistrz, prezydent miasta,
 2. starosta,
 3. marszałek województwa
 4. wojewódzki konserwator zabytków
 5. Kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy
 6. uzgadniania z RDOS zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym
 1. drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia:
 1. Drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego
 2. Krzewy w skupiskach do 25 m2
 3. Drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm (w tym omówienie problematyki tzw. drzew wielopniowych)
 4. Problematyka drzew i krzewów  owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni
 5. Usuwanie zieleni na podstawie innych przepisów
 6. Problematyka złomów i wywrotów
 1. Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele  nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą- instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce  jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za  usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki- czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową itd.
 2. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd.,  udział organizacji ekologicznych na prawach strony.
 3. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg-plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną.
 4. Procedura wydawania decyzji (oględziny-w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe -w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa, omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów KPA stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni.
 5. Kwestie związane z okresem „lęgowym” ptaków- czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.
 6. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych
 7. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni:
 8. Powrót do opłat  określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
 9. opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis,
 10. opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych,
 11. ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt  7 i 8
 1. Ochrona zieleni a inne ustawy- usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka nowego Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy.
 2. Wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu
 3. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody
 4. Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych.
 5. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie-  przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody
 6.  Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
 1. Usunięcie bez zezwolenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia podstępowań
 2. Zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony)- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
 3. Inne przypadki zniszczenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
 4. Uszkodzenie drzewa- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
 5. Wysokość kary- zasada
 6. wysokość kary- wyjątki: kara, gdy drzewo nie podlega opłacie, ulgi dla osób najuboższych itd.
 7. Rozkładanie kary na raty
 8. Odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni- przesłanki, procedura kontroli
 9. nowe delikty- usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia
       21. Problematyka pomników przyrody- ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w   trybie art. 45 ust. 2 uop.
       22. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia.

Rejestracja on-line - Szkolenie
Tytuł szkolenia:
Dane do faktury:
NABYWCA (nazwa firmy): *
Temat:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy):
ODBIORCA (nazwa firmy):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Dodatkowe informacje:
Telefon: *
E-mail: *
Osoba do kontaktu:
Załącznik:
Osoby zgłaszane na szkolenie:
Imie, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Administratora.

Oferta Szkoleń