PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ OPS (2-dniowe) - Szkolenie ON-LINE

Pobierz plik oferty szkolenia w pdf: Oferta szkolenia pdf

Szkolenie realizowane w formie on-line.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 14-15 czerwiec 2021 r. godz.: 09.00-14.00
Cena: 540 zł netto/os*
*cena bez VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Uczestnikom szkolenia, którzy się zgłoszą zapewniamy dzień przed szkoleniem połączenie testowe.


Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony poniżej.

PROWADZĄCY:

Praktyk, od ponad 20 lat pracuje w MOPS, a od 2004 roku zajmuje stanowisko Głównego Księgowego oraz zarządza i nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego. Odpowiada za wydatki budżetowe w rocznej wysokości ok 80 mln. zł. Realizuje lub nadzoruje realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Prowadzi ewidencję księgową ośrodków wsparcia dla seniorów i dzieci znajdujących się w strukturach OPS. Wprowadziła: własny innowacyjny system zarządzania dokumentacją księgową oraz jego obieg we wszystkich komórkach organizacyjnych OPS-u, a także zadaniową strukturę budżetu. Posiada doświadczenie w ewidencji księgowej zakładu budżetowego, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych oraz dokumentacji wymaganej do KRS w związku z prowadzeniem tego typu działalności. W 2001 roku uzyskała tytuł magistra ekonomii oraz w 2004r. i 2013r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami. W 2014 roku uzyskała certyfikat Księgowy Ministra Finansów w zakresie samodzielnego prowadzenia biur rachunkowych. Od 2017r. prelegent szkoleń z zakresu gospodarki finansowej OPS.

 PROGRAM:
 
I DZIEŃ – 14 czerwiec 2021r.
 
I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA I GÓŁWNEGO KSIĘGOWEGO OPS ZA GOSPODARKĘ FINANSOWĄ JEDNOSTKI.
1. Podstawa prawna odpowiedzialności
2. Odpowiedzialność kierownika jednostki
3. Odpowiedzialność głównego księgowego
4. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
5. Wysokość kar
II. UPOWAŻNIENIA DLA OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO OBOWIĄZKI W ZAKRESIE.
1. Należności budżetowych
2. Zamówień publicznych
3. VAT (centralizacja)
4. Dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań
5. Inne upoważnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych
III. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ KIEROWNIKA OPS
IV. DOKUMENTACJA WEWNTRZNA Z ZAKRESU RACHUNKOWOĄŚCI
1. Polityka rachunkowości
2. Instrukcja kasowa   
3. Instrukcja kasowa
V. DOWODY KSIĘGOWE.
VI. SCHEMATY KSIĘGOWAŃ WYDATKÓW I KOSZTÓW (przykładowe wzory).
1. Wydatki/koszty
2. Wypłaty świadczeń pieniężnych 
3. Wydatki bieżące    
4. Wynagrodzenia   
VII. SCHEMATY KSIĘGOWAŃ DOCHODÓW I PRZYCHODÓW (przykładowe wzory).
1. Dochody/przychody
2. Odpłatności za świadczone usługi 
3. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych
4. Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 
5. Koszty upomnienia
VIII. ZADANIA OPS (RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE).
 1. Zadania samorządowe      
2. Zadania rządowe (§ 201)      
3. Zadania rządowe (§ 203)      
IX. PROGRAMY MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.
1. „Senior+”
2. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” (do 75 r.ż)    
   3. „Usługi opiekuńcze 75+” 
4. „Opieka wytchnieniowa” 
5.„Posiłek w domu i szkole”
6. Projekty dofinansowywane z UE
 
II DZIEŃ – 15 czerwiec 2021r.
I. SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE.
1. Podział sprawozdań                                                                                                                  
2. Kalendarium sprawozdawczości                                                                                                   
3. Sprawozdanie Rb – 27S                                                                                                                  
4. Sprawozdanie Rb – 27ZZ                                                                                                                
5. Sprawozdanie Rb – 28S                                                                                                                 
6. Sprawozdanie Rb – 50 wydatki                                                                                                      
II. RODZAJE NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM WYSTĘPUJĄCE W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ.
1. świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami)
2. fundusz alimentacyjny
3. świadczenia wychowawcze
4. świadczenie „dobry start”
5. świadczenia z pomocy społecznej
6. stypendia szkolne
7. dodatki mieszkaniowe
III. NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY.
IV. ZAKRES ZASTOSOWANIA PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI.
1. Przekazanie zaległych należności do trybu administracyjnego
2. Upomnienie
3. Tytuł wykonawczy
4. Przerwanie toku postępowania egzekucyjnego
 5. Zakończenie postępowania egzekucyjnego
V. DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAKRESIE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH.
VI. ZASADY PREZENTACJI NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W SPRAWOZDANIACH BUDŻETOWYCH ”RB”.
VII. ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ KSIĘGOWĄ.
1. Podział dokumentów wpływających do działu FK
2. Struktura organizacyjna OPS i zasoby kadrowe działu F
3. Podstawa prawna funkcjonowania harmonogramu pracy działu FK
4. Pozytywne aspekty funkcjonowania harmonogramu pracy działu.
 
Korzyści i umiejętności uczestników szkolenia:
 
MODUŁ MERYTORYCZNY
 • Podstawy prawne funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej
 • Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS za gospodarkę finansową
 • Upoważnienia dla głównego księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym   
 • Zaciąganie zobowiązań przez kierownika OPS
 • Dyscyplina finansów publicznych  
 • Dowody księgowe podstawą do ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych
  • Powstawanie a następnie przypisywane należności budżetowych OPS (świadczenia nienależnie pobrane, odpłatności za usługi pomocy społecznej oraz fundusz alimentacyjny.
  • Etapy postępowania przez egzekucyjnego i egzekucyjnego w zakresie należności OPS – postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Świadczenia nienależne – egzekucja wynikająca z kodeksu cywilnego
  • Przedawnienie należności
  • Ulgi w spalacie należności
  • Zakresu współpracy pracowników księgowości i pracowników merytorycznych w czynnościach związanych z powstawaniem, przypisem, egzekucją, udzielaniem ulg w spłacie oraz przedawnień – należności budżetowych
  • Zadania samorządowe      
  • Zadania rządowe (§ 201)      
  • Zadania rządowe (§ 203)
  • Omówienie programów  resortowych   realizowanych przez OPS   
DOKUMENTY EDYTOWALNE
 • Polityka rachunkowości
 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Instrukcja kasowa
MODUŁ PRAKTYCZNY
 • Ewidencja na kontach księgowych:
  1. Księgowanie faktur dotyczących wydatków bieżących (zakup materiałów, usług, sprzętu – pozostałe środki trwałe)
  2. Księgowanie faktur i not dotyczących opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (DPS, DDP dom dla bezdomnych, dom samotnej matki, dzieci w pieczy zastępczej) - wydatki
  3. Księgowanie naliczenia i wypłaty świadczeń oraz potrącenia i zaangażowanie
  4. Księgowanie naliczenia i wypłaty wynagrodzeń (pracownicy i zleceniobiorcy)
  5. Księgowanie świadczeń z ZFŚS - schemat zapisu na kontach księgowych
  6. Współpraca z Urzędem Gminy - schemat zapisu na kontach księgowych
  7. Księgowanie odpłatności (za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, opłaty za pobyt w DPS, DDP, ŚDS, posiłki w ośrodkach wsparcia) - dochody
  8. Księgowanie dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń)
  9. Księgowanie odpisu aktualizującego należności
  10. Księgowanie na potrzeby bilansowe
 • Zarządzanie dokumentacją księgową – praktyczne wskazówki jak organizować pracę w księgowości m.in. poprzez odpowiedni obieg dokumentów.

 

Rejestracja on-line - Szkolenie
Tytuł szkolenia:
Dane do faktury:
NABYWCA (nazwa firmy): *
Temat:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy):
ODBIORCA (nazwa firmy):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Dodatkowe informacje:
Telefon: *
E-mail: *
Osoba do kontaktu:
Załącznik:
Osoby zgłaszane na szkolenie:
Imie, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Administratora.

Oferta Szkoleń