SPRAWOZDAWCZOŚĆ J.S.T. I ICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW ZA III KWARTAŁ 2020 R. - Szkolenie ON-LINE

Pobierz plik oferty szkolenia w pdf: Oferta szkolenia pdf

Szkolenie realizowane w formie on-line.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 30 wrzesień 2020 r. godz.: 09.00-13.00
Cena: 260 zł netto/os*
*cena bez VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Uczestnikom szkolenia, którzy się zgłoszą zapewniamy dzień przed szkoleniem połączenie testowe.

 
Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony poniżej.

PROWADZĄCY:

Mgr Krystyna Gąsiorek - Ekonomista, od 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

 PROGRAM:

I. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej:

- kto jest odpowiedzialny za sporządzenie i złożenie sprawozdań;
- podstawowe zasady sporządzania sprawozdań;
- korekty sprawozdań- kiedy składamy korektę, a w jakim terminie przekazywane są korekty sprawozdań przez jst. Jak wykazujemy dane wynikające ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika?

1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
Rb-27 S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; Jak należy wykazać część oświatową subwencji ogólnej? A jak dane w paragrafie 001 czy też dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Kiedy nie należy wykazywać danych w kolumnie „zaległości netto”; Czy wykazujemy w Rb-27S należności sporne?
Rb-28 S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; Czy zaangażowanie w sprawozdaniu Rb-28S, może być wyższe od planu? Kiedy stosować symbol 4990.
Rb-27 ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; Czy w sprawozdaniu jednostkowym mogą być wykazane dane w kolumnie 7 sprawozdania? Jakie paragrafy występują w tym sprawozdaniu?
Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; Co należy wykazać w części A sprawozdania? i kto je wykazuje? A kto w części B sprawozdania prezentuje dane i kiedy?
Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego; Co wykazujemy w wierszu D13a? czy dane w wykonaniu wiersza D13; D13a i D15 mogą się zmieniać?
Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych; Gdzie należy zaprezentować dotację celową na inwestycje? Jak wykazać naliczoną amortyzację?
Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Pytania.

II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych:

1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń; Jak wykazujemy zakup na raty, umowę nienazwaną? A kiedy należy wykazać przesunięcie terminu płatności za usługi.
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;
Czy należy wykazać koszty upomnień, a kiedy nie wykazujemy odsetek naliczonych. Jak wykazać dane w części depozytów?
Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

2. Pytania.

Rejestracja on-line - Szkolenie
Tytuł szkolenia:
Dane do faktury:
NABYWCA (nazwa firmy): *
Temat:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy):
ODBIORCA (nazwa firmy):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Dodatkowe informacje:
Telefon: *
E-mail: *
Osoba do kontaktu:
Załącznik:
Osoby zgłaszane na szkolenie:
Imie, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Administratora.

Oferta Szkoleń