PROWADZĄCY:

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie oraz studiów EMBA, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

PROGRAM:

 1. Charakterystyka dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach samorządowych i państwowych.
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji w komórkach finansowych w oparciu o procedury księgowe i instrukcję kancelaryjną.
 3. Okresy przechowywania dokumentacji w świetle prawa krajowego i przepisów unijnych.
 4. Jak ustalić komórkę merytoryczną w procesie gromadzenia dokumentacji i jakie są jej obowiązki.
 5. Jednolity rzeczowy wykaz akt podstawą klasyfikacji i kwalifikacji akt finansowo-księgowych.
 6. Nowe okresy przechowywania tzw. dokumentacji pracowniczej i rozbudowa wykazów akt pod kątem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 7. Czy każda teczka ma mieć spis spraw? Pojęcie dokumentacji „nietworzącej akt spraw”. Zasady znakowania wpływów (pisma, a sprawy).
 8. Etapy porządkowania zakończonej dokumentacji finansowej i księgowej. Różnice w przekazywaniu teczek do archiwum zakładowego i składnicy akt.
 9. Elementy opisu teczek i ewidencjonowanie dokumentacji.
 10. Kiedy i jaką dokumentację należy oddać do archiwum, a jakie teczki można pozostawić na stanowisku pracy.
 11. Kancelaryjno-archiwalny kontekst RODO.
 12. Zasady rozliczania się z aktami nieprzydatnymi (brakowanie a niszczenie).