PROWADZĄCY:

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, autor i współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Regularnie publikuje w „Dzienniku – Gazecie Prawnej”.

Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się zwłaszcza w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, instytucjach kultury, administracji skarbowej i wymiarze sprawiedliwości. Szkolenia prowadzi od 2006 roku. Opublikował wiele artykułów, porad i opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jest współautorem kilkunastu publikacji książkowych, w tym komentarza do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne zatrudnienia w jednostkach samorządowych:

 • ustawa o pracownikach samorządowych
 • Kodeks pracy
 • relacje przepisów kodeksowych do przepisów szczególnych

2. Pojęcie czasu pracy:

 • zasada dyspozycyjności pracownika
 • znaczenie miejsca pracy
 • czas pracy a praca zdalna

3. Czas pracy a praca zdalna:

 • zasady polecania pracy zdalnej
 • sposób rozliczania pracy zdalnej – obowiązki ewidencyjne po stronie pracownika

4. Normy i wymiar czasu pracy:

a) normy ustawowe

b) norma a wymiar czasu pracy

c) zasadniczy sposób ustalania wymiaru czasu pracy – znaczenie art. 130 KP

d) okresy rozliczeniowe:

 • dopuszczalność przedłużania wg. Kodeksu pracy i zastosowanie w jednostkach samorządowych,
 • procedura możliwego wydłużenia okresu rozliczeniowego

5. Odpoczynek dobowy i tygodniowy.

6. System „ruchomej” doby pracowniczej z art. 140[1] KP i jego zastosowanie.

7. Praca w systemie zmianowym i jej dopuszczalność.

8. Szczególne uregulowania czasu pracy na okres panedmii COVID-19:

 • wprowadzenie elastycznego czasu pracy
 • ograniczenie odpoczynku dobowego i tygodniowego

9. Systemy czasu pracy:

 • system podstawowy
 • równoważny czas pracy
 • przerywany czas pracy
 • system zadaniowy
 • pozostałe systemy czasu pracy
 • elektroniczne formy wniosków pracowniczych o ustalenie określonego systemu czasu pracy dla pracownika

10. Rozkłady czasu pracy:

 • okres maksymalny
 • podstawowe zasady tworzenia rozkładów czasu pracy
 • krótsze okresy rozliczeniowe a obowiązek tworzenia harmonogramów
 • indywidualne rozkłady czasu pracy
 • elektroniczne formy ustalania rozkładów czasu pracy

11. Praca w niedzielę i święta:

 • warunki dopuszczalności pracy
 • dodatki za pracę w niedzielę i święta, stanowiska PIP i orzeczenia SN

12. Praca w porze nocnej:

 • ustalanie pory nocnej
 • dodatki za pracę nocną

13. Godziny nadliczbowe:

a) Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych:

 • polecenie pracodawcy i jego konsekwencje
 • praca „z inicjatywy pracownika”
 • warunki dopuszczalności pracy w nadgodzinach
 • zakaz planowania pracy w nadgodzinach – nadal obowiązujący

b) Limity godzin pracy, w tym godzin nadliczbowych

c) Zasady rozliczenia:

 • ewidencja czasu pracy,
 • konsekwencje wydłużenia okresów rozliczeniowych
 • wynagrodzenie czy czas wolny

d) Sposoby rozliczania pracy w nadgodzinach – czas wolny i wynagrodzenie

e) „Zwrot” godzin wolnych:

 • zwrot wyłącznie na wniosek
 • czas wolny a wynagrodzenie pracownicze

f) Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach:

 • wynagrodzenie za pracę wykonaną
 • brak prawa do dodatku za nadgodziny – opinie doktryny, wykładnia urzędowa KPRM i GIP
 • znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21.01.2014 r., sygn. P 26/12

14. Szczególne przypadku rozliczania i ustalania czasu pracy:

a) Pracownicy zarządzający zakładem pracy i kierownicy „średniego szczebla”:

 • kiedy pracownik jest zaliczany do grupy pracowników zarządzających i kierowników
 • organizacja pracy i różnice w uprawnieniach
 • prawo do należności za nadgodziny jako wyjątek

b) Podróż służbowa:

 • podróż a czas pracy
 • kwestia naruszenia godzin odpoczynku i sposoby rekompensaty
 • zwolnienie od pracy na podstawie rozporządzenia o uspr. nieobecności w pracy i jego zastosowanie

c) Dyżury pracownicze

15. Zwolnienia od pracy a czas pracy:

 • Odpracowywanie „zwolnień prywatnych”
 • Zwolnienia obowiązkowe

16. Dokumentacja czasu pracy, a dokumentacja pracownicza:

 • elementy dokumentacji czasu pracy: ewidencja godzin, wnioski dotyczące czasu pracy, zgody pracownika na określone zatrudnienie i in.
 • ewidencja czasu pracy a listy obecności – różnice, zastosowanie
 • formy prowadzenia dokumentacji czasu pracy – papierowa, elektroniczna, łączność z pozostałymi elementami dokumentacji pracowniczej, okres przechowywania