PROWADZĄCY:

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, autor i współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Regularnie publikuje w „Dzienniku – Gazecie Prawnej”.

Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się zwłaszcza w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, instytucjach kultury, administracji skarbowej i wymiarze sprawiedliwości. Szkolenia prowadzi od 2006 roku. Opublikował wiele artykułów, porad i opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jest współautorem kilkunastu publikacji książkowych, w tym komentarza do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

PROGRAM:

1. Pracownicy instytucji kultury:

 • zastosowanie przepisów o czasie pracy do zatrudnionych w kontekście podstaw prawnych wykonywania pracy,
 • podstawy prawne zatrudnienia i rozliczania czasu pracy

2. Pojęcie czasu pracy.

3. Czas pracy a polecenie pracy zdalnej:

 • zasady polecania pracy zdalnej
 • sposób rozliczania pracy zdalnej – obowiązki ewidencyjne po stronie pracownika

4. Normy i wymiar czasu pracy. Rozkłady/harmonogramy czasu pracy:

 • normy ustawowe
 • norma a wymiar czasu pracy
 • zasadniczy sposób ustalania wymiaru czasu pracy – znaczenie art. 130 KP
 • odpoczynek dobowy i tygodniowy
 • okresy rozliczeniowe i ich wydłużanie w instytucjach kultury
 • podstawowe zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

5. Szczególne uregulowania czasu pracy na okres pandemii COVID-19:

 • wprowadzenie elastycznego czasu pracy
 • ograniczenie odpoczynku dobowego i tygodniowego

6. Systemy czasu pracy – rodzaje:

a) system podstawowy

b) równoważny czas pracy

c) przerywany czas pracy:

 • specyfika instytucji kultury,
 • zastosowanie,
 • rozliczanie przerw

d) system zadaniowy

e) pozostałe systemy czasu pracy

f) dopuszczalność pracy w systemie zmianowym

7. Godziny nadliczbowe:

a)Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych

 • polecenie pracodawcy i jego konsekwencje
 • praca „z inicjatywy pracownika”
 • warunki dopuszczalności pracy w nadgodzinach
 • zakaz planowania pracy w nadgodzinach – nadal obowiązujący

b) Limity godzin pracy, w tym godzin nadliczbowych

c) Zasady rozliczenia – konsekwencje wydłużenia okresów rozliczeniowych

d) Wynagrodzenie czy czas wolny:

 • zwrot „wolnych godzin” bez wniosku pracownika – ograniczenie do końca okresu rozliczeniowego
 • zwrot na wniosek – swoboda decyzyjna
 • czas wolny a wynagrodzenie pracownicze

e) Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach:

 • wynagrodzenie za pracę wykonaną
 • prawo do dodatku
 • sposób obliczania dodatku za nadgodziny
 • znaczenie pojęcia „stawki osobistego zaszeregowania” w świetle orzecznictwa SN

8. Praca w niedzielę, święta i w porze nocnej:

 • brak wolnej niedzieli
 • dodatki za pracę w niedzielę i święta, stanowiska PIP i orzeczenia SN
 • ustalanie pory nocnej i dodatki

9. Szczególne przypadki rozliczania i ustalania czasu pracy – pracownicy zarządzający zakładem pracy i kierownicy „średniego szczebla”

 • kiedy pracownik jest zaliczany do grupy pracowników zarządzających i kierowników
 • organizacja pracy i różnice w uprawnieniach
 • prawo do należności za nadgodziny jako wyjątek

10. Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej (delegacji):

 • podróż a czas pracy
 • kwestia naruszenia godzin odpoczynku i sposoby rekompensaty
 • zwolnienie od pracy na podstawie rozporządzenia o uspr. nieobecności w pracy i jego zastosowanie

11. Zwolnienia od pracy:

 • Zwolnienia prywatne i ich odpracowywanie
 • Zwolnienia obowiązkowe

12. Dokumentacja czasu pracy:

 • elementy dokumentacji czasu pracy: ewidencja godzin, wnioski dotyczące czasu pracy, zgody pracownika na określone zatrudnienie i in.
 • ewidencja czasu pracy a listy obecności – różnice, zastosowanie
 • formy prowadzenia dokumentacji czasu pracy – papierowa, elektroniczna, łączność z pozostałymi elementami dokumentacji pracowniczej, okres przechowywania
 • dostosowanie przepisów kodeksowych do RODO – ewentualne rozszerzenie możliwości rejestracji wejść i wyjść pracowników