PROWADZĄCY:

Administratywista – doświadczony wykładowca – od marca 1990 r. szkoli  samorządy terytorialne i administrację rządową, w tym z tematyki dotacji. Od 1993 r. pracuje w RIO w Krakowie.  Jest autorem licznych publikacji, w tym 30 książek z tematyki finansów publicznych oraz 4 książek na temat systemu prawa dotacyjnego (ostatnia: „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego” CH. Beck 2017). Autor kilkunastu publikacji książkowych i artykułowych na temat poszczególnych tytułów dotacyjnych (ostatnia: Dotacje Oświatowe. CH. Beck 2021). Ostatnie publikacje książkowe: „Klasyfikacja Budżetowa”, CH. Beck, wrzesień 2021. Ostatnie artykuły problemowe: „Czy organ prowadzący niepubliczną placówkę może pokryć ze środków dotacyjnych wydatki dotyczące prac adaptacyjno-wykończeniowych budynku, który będzie wynajmowany przez organ na potrzeby prowadzenia placówki? – Lex 28.09. 2021; „Czy gmina może udzielić dotacji celowej instytucji kultury, której jest organizatorem, na zadania z gminnego programu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi?”, Lex 27.8.20210.

PROGRAM:

I. Część ogólna

 1. Dotacja – jako szczególny wydatek budżetu
 2. System prawa dotacyjnego – struktura i źródła
 3. Niestanowiące dotacji środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej
 4. Dotacja w uchwale budżetowej, planie finansowym urzędu (starostwa) oraz w wieloletniej prognozie finansowej
 5. Dotacje w klasyfikacji budżetowej wydatków
 6. Rozliczanie dotacji przez beneficjenta – zagadnienia ogólne
 7. Rozliczanie dotacji w organie (problem źródła regulacji)
 8. Cztery ustawowe przesłanki zwrotu dotacji, zasada wyłączności ustawy w ustanawianiu nowych przesłanek zwrotu (art. 253)
 9. Krótki opis znamion czynów deliktowych dyscypliny finansów publicznych związanych z naruszeniem prawa dotacyjnego;
 10. Dotacje na zadania wieloletnie oraz dopuszczalność przyznania dotacji w starym roku budżetowym z wypłatą w nowym roku budżetowym
 11. Windykacja należności z tytułu zwrotu dotacji oraz możliwość udzielania ulg w tym zakresie.
 12. Dodatkowe warunki i tryb udzielania dotacji stanowiącej pomoc publiczną (bezpośrednio stosowane wymogi prawa UE, krajowe przepisy proceduralne, zapisy o warunkach pomocy publicznych w uchwałach trybowych)
 13. Formy pokrewne wsparcia osób trzecich niestanowiące dotacji (Wydatki transferowe budżetu JST nie będące dotacją – prawnie przewidziana dopuszczalność udzielenia darowizny z budżetu JST, wydatki bezpośrednie budżetu JST jako forma wsparcia nie będąca dotacją)

II. Udzielenie, rozliczanie i kontrola dotacji z budżetów samorządów (Wybrane tytuły dotacyjne):

 1. Dotacje dla samorządowej instytucji kultury (rodzaje, podstawa prawna, organ udzielający, wykorzystanie, rozliczanie, najczęściej stwierdzane nieprawidłowości)
 2. Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego (rodzaje, podstawa prawna, organ udzielający, wykorzystanie, rozliczanie)
 3. Dotacje z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (zakres podmiotowy i przedmiotowy, treść uchwały prawa miejscowego)
 4. Dotacje dla OSP (gotowość bojowa oraz pozostałe zadania statutowe OSP – podstawa prawna udzielania, zakres dotacji, rozliczanie)
 5. Dotacje na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dotychczasowe i nowe orzecznictwo, czy można udzielać dotacji na wydatki bieżące, uchwała o dotacjach finansujących wydatki inwestycyjne, dotowanie wydatków dokonanych przed zawarciem umowy, uwzględnianie prawa pomocy publicznej)
 6. Dotacje dla spółek wodnych i Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie
 7. Dotacje z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (konkurs ofert, zasady i tryb udzielania małej dotacji, oferta, umowa, sprawozdanie beneficjenta, kontrola wykonywania zadania, najczęściej stwierdzane nieprawidłowości)
 8. Dotacje dla klubów sportowych na finansowanie rozwoju sportu (dwutorowość dotowania klubów sportowych, uchwała organu stanowiącego, kontrola wykonywania zaleconego zadania, orzecznictwo RIO, WSA i NSA)
 9. Dotacje oświatowe dla osób fizycznych i osób prawnych (rodzaje podstaw obliczania dotacji, ustalanie podstawowej kwoty dotacji i wskaźnika zwiększającego, wykorzystanie dotacji na wydatki beneficjenta, rozliczenie dotacji, kontrola wykorzystania dotacji, elementy treści uchwały prawa miejscowego, najczęściej stwierdzane nieprawidłowości)
 10. Dotacje dla prywatnych żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów
 11. Dotacje w zakresie zdrowia publicznego.

III. JST – jako beneficjent dotacji.

 1. Źródła prawa
 2. Tytuły dotacyjne dla JST (szczególne przepisy o pomocy finansowej)
 3. Zwrot dotacji przez JST na rzecz budżetu lub państwowego funduszu celowego
 4. Dofinansowanie JST nie będące dotacją.

IV. Podsumowanie.