PROWADZĄCY:

Od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu  rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne.

PROGRAM:

1.Ogólna charakterystyka świadczeń pomocy społecznej pobranych nienależnie;

– kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem nienależnie pobranym?

– w jaki sposób określane są świadczenia nienależnie pobrane?

– decyzje administracyjnych wydawane osobom, które  pobrały nienależne świadczenia i są  zobowiązane  do ich zwrotu (m.in. decyzje z ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o dodatkach mieszkaniowych, o systemie oświaty).

– czy decyzja stwierdzająca nienależnie pobrane świadczenie oznacza automatycznie obowiązek zwrotu takiego świadczenia?

– czy decyzja nakazująca zwrot nienależnego świadczenia jest decyzją odrębną od decyzji ustalającej nienależne świadczenie?

– czy w przypadku wydania decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie zawsze należy żądać zwrotu świadczenia?

– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (od kiedy i jakie odsetki  liczyć?)

2. Wybrane zagadnienia dotyczące stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej;

– czy wolno umorzyć w całości lub w części nienależnie pobrane świadczenie?

– czy wolno stosować ulgi w postaci odroczenia terminu zwrotu lub rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia?

– czy wolno stosować ulgi w spłacie nienależnie pobranych świadczeń po wszczęciu postępowania egzekucyjnego?

–  czy wolno i kiedy odstąpić od dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń?

– kiedy przedawnia się prawo do  wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia?

– kiedy przedawniają się należności wynikające z decyzji o zwrocie nienależnych świadczeń?

– co ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia w przypadku zgonu świadczeniobiorcy?

3. Egzekucja administracyjna nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – zagadnienia ogólne;

– ośrodki pomocy społecznej jako wierzyciele nienależnie pobranych świadczeń,

– pozycja prawna wierzyciela (OPS) przy egzekucji nienależnie pobranych świadczeń,

– ustalenie właściwości miejscowej organu egzekucyjnego,

– jakie upoważnienia powinni posiadać pracownicy OPS podpisujący upomnienia i tytuły wykonawcze?

4. Czynności wierzyciela (OPS) poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej;

– omówienie zmienionego –  obowiązującego od 20 lutego 2021r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych,

– działania informacyjne wierzyciela – kiedy stosować? W jakiej formie? Sposób i cel dokumentowania.

– upomnienie – kiedy musi być wystawione? Jaka jest minimalna kwota kiedy upomnienie musi być wystawione?

– zmiana wysokości kosztów upomnienia – od kiedy stosować nowe koszty?

– czy w przypadku wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń upomnienie musi być zawsze wystawione i doręczone świadczeniobiorcy?

–  obligatoryjne elementy upomnienia (kto określa wzór upomnienia?, zmiana podstawy prawnej upomnienia, treść pouczeń, konsekwencje braku poinformowania wierzyciela lub/i organu egzekucyjnego o zmianie miejsca zamieszkania, czy upomnienie musi być podpisane?),

– koszty upomnienia – czy zawsze należy zapłacić koszty upomnienia?( np. świadczeniobiorca zwraca nienależne świadczenie po wysłaniu upomnienia ale przed jego odbiorem, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w tym samym dniu co doręczone upomnienie? Kiedy przedawniają się koszty upomnienia? )

– czy wierzyciel musi informować organ egzekucyjny o przedawnieniu kosztów upomnienia?

5. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej elektronicznego tytułu wykonawczego – sposoby elektronicznego przekazywania TW.

– Omówienie aktualnych wzorów TW i prawidłowego ich wypełnienia -wybrane elementy, m.in. pouczenie dla małżonka zobowiązanego o prawie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, sposób przesłania do organu egzekucyjnego.

– Tytuł wykonawczy – TW-1(6) – jak prawidłowo wypełnić? Do kiedy może być stosowany? Czy po 1 lipca 2021r. wolno przekazać TW w wersji papierowej do organu egzekucyjnego?

-Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych (jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym?, jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo?).

-Czy i kiedy wierzyciel powinien załączyć do przekazywanego tytułu wykonawczego informację dodatkową?

– Nowe obowiązki wierzyciela w zakresie stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (czy wolno będzie wystawiać i przekazywać do egzekucji TW w postaci papierowej? Jak uzyskać dostęp do elektronicznych TW?).

– Przekazywanie TW za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – czy OPS może  przekazywać  TW na elektroniczną skrzynkę podawczej organu egzekucyjnego?

– Podpis elektroniczny – w jaki sposób uzyskać dostęp do elektronicznego podpisu? kto może podpisywać TW podpisem elektronicznym? Upoważnienie do podpisywania TW – podstawa prawna

-Konsekwencje dla wierzyciela nieprawidłowo sporządzonego elektronicznego TW.

6. Wybrane – istotne dla wierzyciela – zagadnienia z przebiegu postępowania egzekucyjnego w administracji.

– Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiana przepisów ( rozróżnienie pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wszczęciem egzekucji).

-Badanie dopuszczalności przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny (przesłanki i konsekwencje dla wierzyciela nie przystąpienia do egzekucji, co wierzyciel może zrobić po otrzymaniu zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzekucji?).

-Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjny.

-W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego. Dodatkowe obowiązki wierzyciela w związku ze zmianami przepisów w zakresie kosztów egzekucyjnych.

-Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?

– Nowe sposoby płatności egzekwowanych należności (czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?).

7. Zmienione zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

– Czy i w jaki sposób można ponownie wszcząć egzekucję administracyjną po uprzednim  umorzeniu postępowania?

-Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego, dalszy lub dotychczasowy TW jako podstawa ponownego wszczęcia egzekucji).

-Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela lub organ egzekucyjny do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku (forma wyjawienia majątku). Jak postąpić w przypadku gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku?

-Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej (dochodzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej egzekucji).

8. Fundamentalne zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych.

-Istotny wzrost kosztów egzekucyjnych (określenie maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych, opłata manipulacyjna, nowy katalog wydatków egzekucyjnych).

– Kiedy koszty egzekucyjne pokrywa wierzyciel?

– Co wierzyciel może zrobić aby ograniczyć przypadki ponoszenia kosztów egzekucyjnych?

-Czy i na jakich zasadach koszty egzekucyjne należne od wierzyciela mogą być umorzone?

– Zmiana zasad przedawnienia kosztów egzekucyjnych.