PROWADZĄCY:

Długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne.
 2. Istota, cel i zakres inwentaryzacji, w tym omówienie sytuacji problemowych w obliczu pandemii koronawirusa i wskazanie możliwych rozwiązań.
 3. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:
 • Spis z natury;
 • Uzgadnianie sald;
 • Weryfikacja sald.
 1. Wymóg porównania zasobu nieruchomości.
 2. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
 3. Organizacja inwentaryzacji – obowiązkowe czynności, jakie należy wykonać przed, w trakcie oraz po inwentaryzacji w tym:
 • Opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji.
 • Wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Powołanie przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej – powierzenie obowiązków przewodniczącemu jak i członkom komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.
 • Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej.
 • Spis z natury – praktyczne wskazówki.
 • Właściwe wypełnianie arkuszy spisu z natury.
 • Zasady i odpowiedzialność w zakresie podmiotowym i przedmiotowym przy potwierdzaniu sald.
 • Podstawowe czynności i dokumentacja w inwentaryzacji metodą weryfikacji.
 • Znakowanie składników majątkowych oraz pól spisowych.
 • Dokumentowanie czynności inwentaryzacyjnych na poszczególnych etapach.
 • Protokół różnic inwentaryzacyjnych.
 • Końcowe wnioski i rekomendacje.
 • Kontrola i nadzór.
 1. Inwentaryzacja
 2. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.
 4. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych.
 5. Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych oraz zasady dokonywania kompensat.
 6. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.
 7. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych.
 8. Przykładowe zarządzenie w sprawie inwentaryzacji.
 9. Pytania.