PROWADZĄCY:

Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w tym studiów podyplomowych na wydziale Finansów. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Załączniki: zarządzenia dt. gospodarki majątkiem, instrukcja inwentaryzacyjna oraz dokumentacja związana z inwentaryzacją – zarządzenia, protokoły , zestawienia, oświadczenia

PROGRAM:

I. Wprowadzenie do tematu szkolenia.

1. Przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych- (u kogo majątek – jaka forma) – błędy w przekazywaniu majątku.

2. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały- specyfikacja warunków , których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały.

3. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych  – pojedynczych i zbiorczych:

 • Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
 • Szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych.

4. Wartość początkowa środka trwałego:

 • Ogólne zasady ustalania wartości początkowej,
 • Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby wyceny początkowej środka trwałego,
 • Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego,
 • Koszty i przychody finansowania zewnętrznego.

5. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – źródła ich finansowania oraz ujęcie i  ich ewidencja –  po zmianach przepisów.

II. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz   inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory)  – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11:

 • Cele i  przedmiot
 • Terminy i częstotliwość
 • Metody inwentaryzacji  (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja….).
 • Przygotowanie obszarów
 • Podział obowiązków  oraz  kompetencje  w   zakresie inwentaryzacji   (kierownika jednostki, głównego księgowego, członków komisji inwentaryzacyjnej, członków zespołów spisowych….).
 • Etapy prac   inwentaryzacyjnych.
 • Dokumentacja inwentaryzacyjna (instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie kierownika jednostki, arkusze spisu z natury, skontrum  zbiorów bibliotecznych, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, sprawozdanie   z przebiegu spisu z natury, protokoły, zestawienia ….).
 • Różnice inwentaryzacyjne.