PROWADZĄCY

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne inwentaryzacji:

  • Inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości i stanowiska Komitetu Krajowych Standardów Rachunkowości
  • Inwentaryzacja w świetle przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych.
  • Zarządzenia wewnętrzne o przeprowadzenie inwentaryzacji.
  • Instrukcja inwentaryzacyjna.

2. Rodzaje, formy i przedmiot inwentaryzacji.

3. Plany (harmonogramy) i inne dokumenty organizacyjne.

4. Osoby uczestniczące w inwentaryzacji – podział kompetencji pomiędzy kierownika jednostki  i pozostałych pracowników.

5. Szkolenie osób powołanych do inwentaryzacji .

6. Przygotowywanie rejonów spisowych.

7. Spis z natury, w tym: procedury rozpoczęcia, ustalenie ilości składników, ruch składników w czasie spisów, sporządzanie arkuszy spisowych, wycena składników ujętych w arkuszu spisu z natury, zakończenie i kontrola spisów:

– zwrócenie szczególnej uwagi na inwentaryzację środków trwałych – pojęcie środka trwałego, obiektu inwentarzowego, części składowych, peryferyjnych oraz dodatkowych, środki trwałe w budowie, ulepszenia środków trwałych, dokumentacja środków trwałych (w tym księgi inwentarzowe).

8. Uzgadnianie z bankami i kontrahentami stanów środków pieniężnych na rachunkach bankowych i należności.

9. Problemy z inwentaryzacją metodą weryfikacji.

10. Rozliczanie inwentaryzacji na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego.

11. Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.

12. Dokumentacja inwentaryzacyjna.

13. Odpowiedzialność materialna pracowników, w tym rozliczanie osób odpowiedzialnych za powierzone mienie.