ISTOTNE KWESTIE OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH I OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Kolejna nowelizacja systemu utrzymania czystości w gminach – Istotne zmiany dla systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

PROGRAM:

I. ZMIANY W ZAKRESIE PODATNIKÓW ZOBOWIĄZANYCH DO PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

 1. Wprowadzenie możliwości objęcia opłatą właścicieli lokali mieszkalnych i osób faktycznie zamieszkujących lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych — od 1 stycznia 2022 r.
 2. Zasady i tryb podejmowania nowej uchwały obejmującej obowiązkiem ponoszenia opłaty właścicieli i użytkowników lokali mieszkalnych.
 3. Zasady objęcia opłatą nowych podatników i termin powstania zobowiązania z tytułu opłaty – w zależności od daty wejścia w życie uchwały rady gminy.
 4. Uwarunkowania techniczne wymagane do identyfikowania odpadów z poszczególnych lokali mieszkalnych – z zachowaniem ochrony danych osobowych.
 5. Konieczne zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach – indywidualne oznakowanie pojemników oraz zgłaszanie lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów.
 6. Postępowanie dotychczasowych podatników – spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych – w związku z wejściem w życie ww. uchwały.
 7. Nowe zasady i procedura występowania właścicieli nieruchomości niezamieszkanych z gminnego systemu zagospodarowania odpadów – obowiązkowe i fakultatywne działania gmin w tym zakresie.

II. NOWELIZACJA ZASAD WYMIERZANIA OPŁATY – ZMIANY W ZAKRESIE OKREŚLANIA METOD I STAWEK ORAZ WERYFIKACJI DEKLARACJI:

 1. Uchylenie zasady wprowadzania jednej stawki od gospodarstwa domowego – możliwość zróżnicowania stawek od gospodarstw domowych.
 2. Nowa maksymalna stawka opłaty ustalanej dla gospodarstwa domowego według ilości zużytej wody.
 3. Zwiększenie ilości kryteriów różnicowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami – przedstawienie wzoru uchwały.
 4. Możliwość wprowadzenia odrębnej stawki obliczanej według ilości zużytej wody dla nieruchomości hotelarskich.
 5. Obowiązek określania sposobu ustalania ilości zużytej wody w uchwale rady gminy – w przypadku wyboru ilości zużytej wody jako metody obliczania opłaty – przedstawienie wzoru uchwały.
 6. Wprowadzenie definicji „zadeklarowanej liczby pojemników i worków” na nieruchomościach niezamieszkanych -uzależnienie opłaty od liczby opróżnień lub odbiorów pojemników i worków.
 7. Zmiana sposobu obliczania maksymalnej stawki opłaty od pojemników i worków na nieruchomościach niezamieszkanych – jednolita stawka dla pojemnika i worka.
 8. Konieczność złożenia nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych – w związku z powyższymi zmianami.
 9. Istotne zmiany w ryczałtowej opłacie od domków letniskowych od 1 stycznia 2022 r. – opłata od każdego domku; wprowadzenie terminu podjęcia uchwały.
 10. Możliwość nałożenia opłaty od domków letniskowych na zasadach obowiązujących nieruchomości niezamieszakane (od pojemnika) – w drodze uchwały rady gminy.
 11. Przepisy przejściowe w zakresie zasad i terminu stosowania dotychczasowych uchwał dotyczących metod i stawek.
 12. Rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji; nowelizacja terminów złożenia pierwszej deklaracji i określenie przesłanek do złożenia nowych deklaracji.
 13. Zasady dokonywania weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty – dokonywanej przez organ podatkowy.
 14. Możliwość przekazania uprawnień organu podatkowego członkowi zarządu lub pracownikowi związku międzygminnego – przez zarząd związku międzygminnego.

III. ZMIANY W OBOWIĄZKACH I KOMPETENCJACH GMIN – ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI:

 1. Wprowadzenie obowiązku gminy zapewnienia zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – zasady stosowania tej hierarchii.
 2. Możliwość całkowitego nieodbierania bioodpadów od właścicieli budynków jednorodzinnych dokonujących kompostowania – konieczne zmiany regulaminu dla zniesienia tego obowiązku.
 3. Zmiany w zakresie tworzenia PSZOK-ów i instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
 4. Zezwolenia Ministra Klimatu na odstąpienie od selektywnego zbierania odpadów w gminie – zasady uzyskiwania zezwoleń przez gminę i ich funkcjonowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
 5. Zwiększenie rodzajów odpadów, których może nie przyjmować PSZOK – wprowadzanych uchwałą rady gminy.
 6. Przywrócenie rzadszej częstotliwości odbierania bioodpadów i odpadów zmieszanych z terenów wiejskich w okresie letnim.
 7. Zwiększenie kompetencji wójta gminy w zakresie kontroli zawierania i realizacji umów na odbieranie odpadów – poza gminnym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ USTAWĘ NOWELIZUJĄCĄ:

 1. Przesłanki i zasady pokrywania deficytu systemu gospodarowania odpadami z budżetu gminy.
 2. Rozszerzenie elementów analizy gospodarki odpadami komunalnymi.
 3. Zmiany w karach dla podmiotów odbierających odpady komunalne.
 4. Zwiększenie elementów sprawozdania składanego przez wójta gminy.
 5. Wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów dla wszystkich wytwórców odpadów.