WAŻNE:!!!! Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie wzory: Karty odpisu przedawnionej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z poleceniem odpisu kwoty przedawnionej / wzór zarządzenia w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank / skok informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego / wzór zarządzenia w sprawie zasad postępowania dotyczącego nabycia spadku.

PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

PROGRAM:

1. Zarządzanie wpłatą w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w podatkach i innych opłatach.

 • zapłata opłaty przez osobę bliską;
 • rozliczenie wpłaty – zasady zaliczania wpłat na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia;
 • nowe / obowiązujące od 1 września 2019 roku zasady zaliczania dokonanych wpłat;
 • ustalenie kosztów upomnienia;
 • zasady postępowania w przypadku nieuiszczonych kosztów upomnienia;
 • wydawanie postanowień w zakresie zarządzania wpłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Przedawnienie zobowiązania podatkowego − definicja i skutki dla wymiaru – powstanie zobowiązania w opłacie i sposoby jego wygaśnięcia (efektywne i nieefektywne); – cel instytucji przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, liczenie terminu przedawnienia zobowiązania w opłacie a wpływ prawa lokalnego (termin podstawowy a sposób jego obliczania, terminy płatności opłaty), omówienie przykładów praktycznych; – upływ terminu przedawnienia – skutki materialnoprawne i procesowe; – czy dla upływu terminu przedawnienia ma znaczenie to czy opłata została określona w deklaracji bądź w decyzji.

3. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia – definicja zawieszenia biegu terminu przedawnienia, czy można zawiesić termin przedawnienia jeśli termin ten jeszcze się nie rozpoczął, czy „zawieszony okres” dolicza się do biegu terminu przedawnienia po ustąpieniu okoliczności zawieszenia; skutki zawieszenia dla wymiaru opłaty, omówienie przykładów praktycznych – tezy orzecznictwa; – odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty opłaty lub zaległości z jej tytułu, obliczanie biegu terminu przedawnienia, rozpoczęcie i zakończenie okresu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, wpływ braku terminowości dokonanej wpłaty należności przez podatnika zgodnie z decyzją administracyjną; – wszczęcie postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe a zawieszenie biegu terminu przedawnienia opłaty, przestępstwo i wykroczenie skarbowe w opłacie, naliczanie dalszego biegu terminu przedawnienia, warunek zawieszenia biegu terminu przedawnienia na skutek podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia związanego z niewykonaniem zobowiązania podatkowego, odpowiedzialność organu za zawiadomienie podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty jak i rozpoczęciu bądź dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia, tezy za i przeciw stosowaniu procedur karnoskarbowych; – wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą zobowiązania w opłacie a zawieszenie biegu terminu jego przedawnienia, określenie terminu i okoliczności rozpoczyna się i zakończenia okresu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, zwrot akt sprawy, wpływ cofnięcia skargi na zawieszenie; – postępowanie zabezpieczające a wpływ na bieg terminu przedawnienia, m.in. wydanie decyzji o zabezpieczeniu, „uzasadniona obawa”, uprawdopodobnienie uchylania się od zapłaty, charakter prawny decyzji o zabezpieczeniu, tok postępowania organu, znaczenie dobrowolności i przymusu wykonania zabezpieczenia, wpływ doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, stwierdzenie nieważności decyzji o zabezpieczeniu; – możliwość wielokrotnego zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

4. Przerwanie biegu terminu przedawnienia – definicja „przerwania biegu terminu przedawnienia” oraz jego skutki dla wymiaru opłaty okoliczności przerwania biegu terminu przedawnienia, znaczenie „nowego biegu terminu przedawnienia”, – skutki wystąpienia przesłanki przerywającej bieg terminu przedawnienia w sytuacji gdy termin ten jeszcze się nie rozpoczął; – szczególna sytuacja przerwania biegu terminu przedawnienia wskutek ogłoszenia upadłości (ogłoszenie upadłości przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia); – przerwanie biegu terminu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony; – znaczenie „czynności egzekucyjnej”, „środka egzekucyjnego”, „zastosowania środka egzekucyjnego” oraz „zawiadomienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego”, zakres środków egzekucyjnych przerywających bieg terminu przedawnienia − tezy orzecznictwa; – zastosowanie kolejnych środków egzekucyjnych a przerwanie biegu terminu przedawnienia; – zastosowanie środka egzekucyjnego i uchylenie decyzji wymiarowej wpływ na zniweczenie skutku przerwania biegu terminu przedawnienia − kierunki orzecznicze; – umorzenie postępowania egzekucyjnego a skuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego.

5. Zasady wystawiania upomnień – wszystko o upomnieniu na zaległość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: terminy wystawiania upomnień;  istota upomnienia; znaczenie upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym; elementy upomnienia; podpis w upomnieniu; doręczenie upomnienia pełnomocnikowi; „pojemność” upomnienia; upoważnienie do podpisu upomnienia – wymóg czy konieczność; obowiązek w zapłacie kosztów upomnienia; doręczanie upomnień osobie przebywającej za granicą; ulgi w spłacie kosztów upomnienia – procedura w zakresie ulg; przedawnienia w upomnieniu – doręczenia, windykacja kosztów;  koszty upomnienia w kontekście znowelizowanej ustawy o finansach publicznych; odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

6. Wniosek egzekucyjny i tytuł wykonawczy na obowiązki o charakterze pieniężnym: terminy w podejmowaniu czynności; istota wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej; tytuł wykonawczy i dokumenty towarzyszące TW-1; rodzaje tytułów wykonawczych; obowiązki wierzyciela w zakresie współpracy z organem egzekucyjnym.

7. Odpowiedzialność spadkobiercy za zaległości podatkowe

8. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika.

9. Likwidacja nadpłat w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłatach i podatkach: pojęcie nadpłaty; określnie wysokości nadpłaty; stwierdzenie nadpłaty; zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych lub należności bieżących; zasady zwrotu nadpłaty; oprocentowanie nadpłaty; przedawnienie nadpłaty; zwrot nadpłaty spadkobiercom; nadpłata jako wierzytelność w postępowaniu egzekucyjnym.

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

 • Jak przepisy prawa definiują – wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony z art. 70 § 4 OP;
 • Jak skonstruować wniosek o zaliczeniu nadpłaty na poczet należności przyszłych;
 • Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak podstawa do wystawienia tytułu wykonawczego TW – 1
 • Kiedy wydajemy decyzję o stwierdzeniu nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Kiedy osoba bliska tzw. „wyręczyciel” może zapłacić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jaki to ma związek z opłatą „śmieciową”
 • Czy za brak reakcji na powstałą nadpłatę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi pracownik urzędu ponosi odpowiedzialność.
 • Jak zwrócić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi spadkobiercom.
 • Kto odpowiada za zaległości podatkowe spadkodawcy – właściciela nieruchomości / podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.