PROWADZĄCY:

Od 2011 roku prowadzi szkolenia w tematyce podatku od towarów i usług głównie dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego przed centralizacją i po centralizacji. Doskonale zna specyfikę samorządów, jeszcze przed rozpoczęciem działalności szkoleniowej przez 6 lat była pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, w egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych.

Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych.

PROGRAM:

I dzień – JST jako podatnik scentralizowanego podatku VAT –  najczęściej występujące czynności podlegające  ustawie VAT oraz obowiązek podatkowy i fakturowanie tych czynności: – 06 wrzesień 2021 r.

1. Jednostka samorządu terytorialnego jako podatnik VAT:
a. Czynności objęte ustawą VAT, z uwzględnieniem aktualnej zmiany stanowiska organów podatkowych
b. Poszerzony katalog czynności JST i jednostek organizacyjnych(JO) poza VAT (wykonywane jako organ władzy publicznej).
c. Sprzedaż majątku JST i JO, a podatek VAT w świetle organów podatkowych – przykłady.

2. Sprzedaż odpłatna i nieodpłatna  w JST, w kontekście przepisów ustawy VAT:
a. Moment wykonania usługi – dla usług, które budzą szereg wątpliwości interpretacyjnych (usługi budowlane, bezumowny najem, usługi ciągłe, okresy rozliczeniowe
b. Moment powstania obowiązku podatkowego dla ww. Usług oraz dla usług najmu, dzierżawy, refakturowania, sprzedaży nieruchomości
c. Istota refakturowania oraz przykłady obowiązku refakturowania w JST i JO oraz stawki podatkowe przy refakturowaniu
d. Korekta sprzedaży i obowiązujące zasady prawa podatkowego, właściwe ujęcie korygowanej sprzedaży w starym i nowym JPK

3. Wszystko o fakturach dla czynności objętych ustawą VAT:
a. Obowiązek wystawiania faktury
b. Zasady wystawiania faktur oraz treść faktury określona ustawą VAT oraz rozporządzeniem w sprawie wystawiania faktur
c. Moment obowiązku podatkowego a termin wystawienia faktury.
d. Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
e. Transakcje nie podlegające dokumentowaniu fakturą
f. Zasady wystawiania i rejestracji faktur w przypadku dokonywania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej – nowe zasady
g. Katalog obowiązkowych i fakultatywnych danych na fakturze.

4. Ustawowe zasady fakturowania zaliczek, a praktyka podatkowa:
a. Moment wystawienia faktury zaliczkowej.
b. Dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa.
c. Faktura zaliczkowa jako faktura końcowa.

5. Korygowanie danych na fakturach:

 • Faktura korygująca a nota korygująca.
 • Dane na fakturze a na nocie korygującej.
  Anulowanie faktur.
 • Duplikat faktury
 • Faktury elektroniczne

II dzień – Podstawa opodatkowania oraz stawki podatkowe według nowej matrycy stawkowej – 13 wrzesień 2021 r.

1. Podstawa opodatkowania – elementy kalkulacyjne podstawy opodatkowania z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego unijnego i krajowego a także stanowiska Ministerstwa Finansów:

 • Podstawa opodatkowania – definicja oraz jej istotne aspekty.
 • Zapłata – czyli wynagrodzenie od nabywcy oraz osób trzecich.
 • Zamiana – barter a podatek VAT.
 • Nieodpłatne przekazywanie towarów lub świadczenie usług a podstawa opodatkowania.
 • Dodatkowe elementy objęte podstawą opodatkowania.
 • Elementy nieobjęte podstawą opodatkowania.
 • Podmioty powiązane a wartość wolnorynkowa jako podstawa opodatkowania.

2. Dotacje a podatek VAT:

 • Dotacje jako element podstawy opodatkowania – istotne orzeczenia TS UE
 • Dofinansowanie unijne(dotacja) o charakterze zakupowym (ważny wyrok sądowy)
 • Stawka podatku przy opodatkowaniu podatkiem VAT dotacji przedmiotowej oraz sposób wyliczenia podatku.
 • Udokumentowanie otrzymania dotacji/dopłaty.

3. Stawki podatkowe i zwolnienia z podatku VAT:

 • stawki i zwolnienia podatkowe przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem zwolnień dla transakcji w występujących w JST oraz JO
 • przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
 • wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
 • wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,

III dzień – Nowa ewidencja zakupu i sprzedaży w 2020 r., obligatoryjne dane w ewidencji zakupu i sprzedaży – 20 wrzesień 2021 r.

1. Ewidencja VAT przed i po zmianach ustawy VAT:

 • Jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT.
 • Obligatoryjne dane ewidencji dla potrzeb VAT: oznaczanie TP (powiązania w świetle ustawy VAT); definicja wartości rynkowej; taryfa jako podstawa ustalenia wynagrodzenia; dopłaty taryfowe
 • Zasady korygowania danych ewidencji VAT
 • Skutki stwierdzenia nieprawidłowości danych ewidencji uniemożliwiających systemową weryfikację transakcji.
 • Regulacje przepisów wykonawczych – rozbudowanie systemu identyfikacji transakcji.

2. Obowiązkowy i dobrowolny mechanizm podzielonej płatności (MPP):

 • Zwrot płatności dokonanej z użyciem mechanizmu podzielonej płatności.
 • Uwalnianie środków na rachunku VAT.
 • Zakres transakcji objętych obowiązkowym MPP.
 • Wartość transakcji objętych obowiązkowym MPP.
 • Możliwość realizacji zbiorczych przelewów w MPP.
 • Sankcje w MPP dla sprzedawców i nabywców.

IV dzień – Ustawowe zasady odliczania podatku naliczonego –  odliczanie pełne i odliczanie częściowe, korekty roczne i wieloletnie – 23 wrzesień 2021 r.

1. Odliczenie podatku naliczonego:

 • Ustawowe warunki odliczenia podatku naliczonego.
 • Źródła odliczenia w podatku VAT w JST i jednostkach organizacyjnych.
 • Terminy odliczenia – konsekwencje przeniesienia nadwyżki podatku naliczanego nad należnym na następny okres rozliczeniowy.
 • Przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2. Ustawowe ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:

 • Katalog negatywnych odliczeń.
 • Faktury od nieuczciwych kontrahentów a prawo do odliczenia według przepisów ustawy VAT oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 • Odliczanie w przypadku nieprawidłowo wystawionych faktur. – jakie błędy powodują brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

3. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami:

 • Przypadki ograniczenia odliczania VAT do 50% kwot wynikających z faktur zakupowych dotyczących: zakupu pojazdu, rat leasingowych, wydatków na paliwo, wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją pojazdów.
 • Obowiązek zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o sposobie wykorzystania pojazdu (VAT-26).
 • Zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

4. Odliczanie w oparciu o współczynnik struktury sprzedaży i pre-współczynnik:

 • Obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję.
 • Ustalenie wstępnego współczynnika struktury sprzedaży.
 • Zasady ustalania ostatecznego współczynnika sprzedaży w oparciu o obrót w roku poprzednim.
 • Prawne możliwości odstąpienia od odliczania podatku naliczonego wykazanego w zakupach i ich konsekwencje oraz skutki w praktyce rozliczania podatku VAT.

5. Korekta podatku naliczonego – obowiązek stosowania:

 • Korekta roczna.
 • Korekta 5- i 10-letnia.
 • Zmiana przeznaczenia towaru a obowiązek korekty.
 • Zasady korekty w przypadku utraty / zniszczenia środka trwałego – ważne orzecznictwo ETS.

6. Zmiany przepisów w zakresie obliczania prewspółczynnika:

 • Analiza w jakim zakresie i jakich podatników zmiany mogą dotyczyć.
 • Zasady ustalania prewspółczynnika.
 • Podstawowe zasady dokonywania korekty prewspółczynnika po zakończeniu roku podatkowego.

7. Odliczanie podatku VAT przez JST i ich jednostki organizacyjne:

 • Z wykorzystaniem bezpośredniej alokacji.
 • Przy użyciu metody proporcjonalnego odliczenia.
 • Praktyczne przykłady odliczenia podatku VAT w JST.
 • Kwalifikowalność podatku VAT w przypadku ubiegania się przez JST o dofinansowanie inwestycji z dotacji unijnych – skutki w podatku VAT.

8. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:

 • Podstawowe zasady zwrotu.
 • Terminy zwrotu.
 • Postępowanie kontrolne a zwrot – na co należy zwrócić szczególną uwagę.
 • Zwrot w terminie przyśpieszonym.
 • Zwrot na rachunek VAT.
 • Zwrot w braku sprzedaży.
 • Przyspieszony (25 dniowy zwrotu podatku VAT)- nowe przesłanki jakie należy spełnić aby otrzymać przyspieszony zwrot podatku VAT.

9. Dodatkowe zobowiązanie podatkowego w VAT (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):

 • Okoliczności zastosowania sankcji 15%, 30% i 100%.
 • Okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji.
 • Sankcje a ulga na złe długi,

V dzień – Schematy podatkowe  z perspektywy JST i ich jednostek organizacyjnych – wewnętrzne procedury. Ulga na złe długi. Biała lista – 27  wrzesień 2021 r.

1. Definicja schematu podatkowego określona ustawą:

 • cel wprowadzenia regulacji
 • ważne definicje ustawowe (uzgodnienie, korzyść podatkowa, kryterium korzyści głównej, ogólne cechy rozpoznawcze, szczególne cechy rozpoznawcze, inne szczególne cechy rozpoznawcze)

2. Podmioty zobowiązane do raportowania:

 • identyfikacja promotora – obowiązki promotora względem korzystającego
 • korzystający
 • kryterium kwalifikowanego korzystającego
 • wspomagający
 • uczestnik uzgodnienia
 • terminy raportowania informacji o schematach podatkowych
 • numer schematu podatkowego (NSP)
 • obowiązki związane z NSP

3. Procedura wewnętrzna dotycząca schematów podatkowych:

 • kto jest zobowiązany do posiadania procedury wewnętrznej
 • jaki jest cel procedury wewnętrznej
 • konsekwencje nieprowadzenia procedury wewnętrznej
 • wzór procedury wewnętrznej

4. Ulga na złe długi:

 • Warunki skorzystania z ulgi dla nabywcy;
 • Ustawowy termin dla prawa skorzystania z ulgi na złe długi.
 • Ujęcie ulgi na złe długi w deklaracjach VAT.
 • Zasady dokonywania korekty podatku należnego przez sprzedawcę oraz podatku naliczonego przez nabywcę.

5. Biała lista podatników VAT – doprecyzowany wykaz podmiotów dla potrzeb VAT:

 • Zakres danych objętych wykazem.
 • Skutki uregulowania należności z pominięciem rachunku ujętego w wykazie podatników.