PROWADZĄCY

Od 2011 roku prowadzi szkolenia w tematyce podatku od towarów i usług głównie dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego przed centralizacją i po centralizacji. Doskonale zna specyfikę samorządów, jeszcze przed rozpoczęciem działalności szkoleniowej przez 6 lat była pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, w egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych.

Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych.

PROGRAM:

1. Jednostka samorządu terytorialnego jako podatnik VAT:
a. Czynności objęte ustawą VAT, z uwzględnieniem aktualnej zmiany stanowiska organów podatkowych
b. Poszerzony katalog czynności JST i jednostek organizacyjnych(JO) poza VAT (wykonywane jako organ władzy publicznej).
c. Sprzedaż majątku JST i JO, a podatek VAT w świetle organów podatkowych – przykłady.

2.Sprzedaż odpłatna i nieodpłatna  w JST, w kontekście przepisów ustawy VAT:
a. Moment wykonania usługi – dla usług, które budzą szereg wątpliwości interpretacyjnych (usługi budowlane, bezumowny najem, usługi ciągłe, okresy rozliczeniowe
b. Moment powstania obowiązku podatkowego dla ww. Usług oraz dla usług najmu, dzierżawy, refakturowania, sprzedaży nieruchomości
c. Istota refakturowania oraz przykłady obowiązku refakturowania w JST i JO oraz stawki podatkowe przy refakturowaniu
d. Korekta sprzedaży i obowiązujące zasady prawa podatkowego, właściwe ujęcie korygowanej sprzedaży w starym i nowym JPK

3. Wszystko o fakturach dla czynności objętych ustawą VAT:
a. Obowiązek wystawiania faktury
b. Zasady wystawiania faktur oraz treść faktury określona ustawą VAT oraz rozporządzeniem w sprawie wystawiania faktur
c. Moment obowiązku podatkowego a termin wystawienia faktury.
d. Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
e. Transakcje nie podlegające dokumentowaniu fakturą
f. Zasady wystawiania i rejestracji faktur w przypadku dokonywania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej – nowe zasady
g. Katalog obowiązkowych i fakultatywnych danych na fakturze.

4. Ustawowe zasady fakturowania zaliczek, a praktyka podatkowa:
a. Moment wystawienia faktury zaliczkowej.
b. Dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa.
c. Faktura zaliczkowa jako faktura końcowa.

5. Korygowanie danych na fakturach:
a. Faktura korygująca a nota korygująca.

b. Dane na fakturze a na nocie korygującej.
c. Anulowanie faktur.

d. Duplikat faktury

e. Faktury elektroniczne